Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta

ENODno-2020-197

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain (1698/2009) muuttamista. Lakiin lisättäisiin kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa.

Kuntarakennelakiin ehdotettavien muutosten taustalla on pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Hallitusohjelman kirjauksen pohjalta kuntarakennelakiin ollaan ehdottamassa sääntelyä, jonka nojalla vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle uudelle kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Lisäksi uudelle kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä.

Esityksen tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudellisia esteitä ja kannustaa kunnallisen kansanvallan lähtökohtiin perustuen elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen muodostamiseen, jossa kunnilla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta ja sitä kautta edellytykset itsehallintoon ja kunnallisten tehtävien hoitoon.

Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2020 ja laki tulisi voimaan 2021. Tällöin tukea voitaisiin myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen lausunnon. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: 
Enontekiön kunta näkee, että pinta-alaltaan pieniä kuntia, jotka sijaitsevat lähellä tosiaan, olisi syytä yhdistää. 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 15.16-15.25, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus (lisäys lausuntoon): 
Enontekiön kunta näkee, että pinta-alaltaan pieniä kuntia, jotka sijaitsevat lähellä tosiaan, olisi syytä yhdistää. 

Tiedoksi

valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.