Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10, kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville

ENODno-2020-79

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10, koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2, pinta-alalta n. 8400m2.

Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.

Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.

Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille korttelissa 10 (MRL § 62).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kunnanhallitukselle jaettiin tarkennettu pykälä.

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä asiaa.

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10, koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2, pinta-alalta n. 8400m2.

Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.

Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.

Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavamuutoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4) Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. (5) Valitusmahdollisuus. (6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 22.5.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus asettaa luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan korttelin 10 muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4) Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. (5) Valitusmahdollisuus. (6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 22.5.2020 alkaen. Enontekiön kunnanhallitus on asettanut luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti 8.6.2020 (§ 99). Luonnos on ollut nähtävillä 17.6.-17.7.2020 välisen ajan osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapui lausunto Lapin ELY-keskukselta ja mielipide Arctic Polar Oyltä.

Kaavan laatijan vastine lausuntoon ja mielipiteeseen oheismateriaalina.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen on lisätty maininta kaavamuutoksen sijoittumisesta valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. ELY-keskuksen esityksestä kaavaan on lisätty määräys, jolla vaaditaan hulevesisuunnitelma esitettäväksi rakennuslupaa haettaessa. Arctic Polar Oy:n mielipiteen perusteella ei ollut tarvetta tehdä muutoksia kaavakarttaan.

Oheismateriaali: Kaavaehdotus, Kaavaselostus, ELY-keskuksen lausunto, naapurin mielipide, kaavoittajan vastine

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville (30 vrk) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRL 65 §, MRA 27 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo 16.18-16.24.

Pöytäkirjanpitäjä palasi kokoukseen klo 16.26.

Tiedoksi

Walls of Kilpis I Oy, Lapin ELY-keskus, Arctic Polar Oy, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos, Museovirasto, Saamelaismuseo Siida, Enontekiön Sähkö Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy ja Käsivarren paliskunta Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.