Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Hommakankaan asemakaavan muutos:Kortteli 3 sekä kortteli 4 rakennuspaikat 1, 2, 3 ja 5: Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville

ENODno-2020-111

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön yhteismetsä on esittänyt Hommakankaan asemakaavan muuttamista korttelin 3 sekä korttelin 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta koska 30.8.2019 §182 kunnanhallituksen vahvistamassa muutoksessa jäi huomioimatta alkuperäisen, 18.5.1993 Lapin lääninhallituksen vahvistamassa Hommakankaan asemakaavassa, kaavaselostuksen osoittama varastorakennuksen rakennusoikeus joka on ollut puolet loma-asuinrakennuksen rakennusoikeudesta.

Nykyinen tilanne:

Kortteli 3, kaavamerkintä RA Iu½, 5 rakennuspaikkaa, rakennusoikeus 150 krm2/rakennuspaikka.

Kortteli 4, kaavamerkintä RA Iu½, rakennuspaikat seuraavasti:

    - Rakennuspaikat 1,2 ja 3, rakennusoikeus 100 k-rm2.

    - Rakennuspaikka 5, rakennusoikeus 90 k-rm2.

Esitetty muutos:

Kortteli 3, kaavamerkintä RA Iu½, 5 rakennuspaikkaa, rakennusoikeus 150+t75 krm2/rakennuspaikka.

Kortteli 4, kaavamerkintä RA Iu½, rakennuspaikat seuraavasti:

    - Rakennuspaikat 1,2 ja 3, rakennusoikeus 100+t50 k-rm2.

    - Rakennuspaikka 5, rakennusoikeus 90+t45 k-rm2.

Muutoksessa korttelin 3 ja 4 kokonaisrakennusoikeus pysyy samana kuin alkuperäisessä Lapin lääninhallituksen 18.5.1993 vahvistamassa Hommakankaan asemakaavassa.

Esitetty kaavamuutos on pieni ja merkitykseltään vähäinen koska muutoksessa ei lisätä rakennusoikeutta tai muuteta rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta vaan palautetaan alkuperäisen kaavan osoittama varastorakennuksien rakennusoikeus.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus kuuluttaa Hommakankaan asemakaavan muutoksen vireille korttelin 3 sekä korttelin 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta sekä asettaa luonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Hommakankaan asemakaavan korttelin 3 ja korttelin 4 rakennuspaikkojen 1, 2, 3 ja 5 muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta. 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille ja asettanut luonnoksen nähtäville kokouksessaan 8.6.2020 (§ 98). Vireilletulokuulutus ja luonnos ovat olleet nähtävillä 17.6.-17.7.2020 MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapui lausunto Lapin ELY-keskukselta.

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavamuutosta ei ole pidettävä vähäisenä ja siitä tulee laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Muutoin Lapin ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa.

Lapin ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavan muutoksesta on laadittu OAS (oheismateriaalina). Sen lisäksi kaavamuutosprosessia ei valmistella vähäisenä.

Luonnosvaiheessa saatujen kommenttien perusteella ei ollut tarvetta tehdä muutoksia kaavakarttaan.

Oheismateriaali: Kaavaehdotus, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ELY-keskuksen lausunto, kaavoittajan vastine.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (30 vrk) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRL 65 §, MRA 27 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
 

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo 16.15-16-17.

Todettiin, että otsikossa on virhe ja korjataan otsikkoon seuraava ”.. rakennuspaikkojen 1, 2, 3 ja 5”.

Tiedoksi

Enontekiön yhteismetsä, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Saamelaismuseo Siida Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.