Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Asiantuntijapalveluiden hankinta Enontekiön lentoasemaan liittyen

ENODno-2020-152

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 (§ 47) päättänyt hyväksyä sopimuskokonaisuuden Finavia Oyj:n kanssa ja siten jatkaa Enontekiön lentoaseman ostoprosessia. Osana valmistelua Enontekiön kunta hankkii asiantuntijapalveluita, jotta omistuksen siirto ja operoinnin aloittaminen toteutuvat suunnitellusti. Tarjouspyyntö Enontekiön lentoaseman liiketoimintasuunnitelman laatimisesta lähetettiin 14.7.2020 kolmelle toimijalle ja lisäksi 29.7.2020 yhdelle toimijalle. Kaikki neljä toimijaa jättivät tarjoukset. Voittajaksi valittiin Kiila Consulting. Hankinta ylittää viranhaltijoiden toimivallan, joten sopimus tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi omistuksen siirtoprosessin tueksi (due diligence- ja investoinnin suunniteltu) ostettiin lentoaseman operointiosaamista Kiila Consulting Oy:n kautta pienemmällä, kunnanjohtajan tomivallassa olevalla ostopalvelulla. Tarjouspyyntö ja molemmat sopimukset ovat pykälän oheismateriaalina.

Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy lentoaseman liiketoimintasuunnitelmaa koskevan ostopalvelusopimuksen Kiila Consulting Oy:n kanssa ja merkitsee tiedoksi sopimuksen koskien lentoaseman operointiosaamisen hankintaa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kehitysjohtaja oli paikalla klo 16.07-16.12 selvittämässä asiaa.

Tiedoksi

Kiila Consulting Oy Kehitysjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.