Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Valtuustoaloite/omaishoitajien vapautus liikuntapalveluiden maksuista

ENODno-2021-492

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Outi Kurkela on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo isoja säästöjä kuntien talouteen sekä helpottavat hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää painetta. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla kun laitos- ja kotihoito kärsivät resurssipulasta.

On ongelmallista, että Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää valtakunnallisesti sote-uudistuksen yhteydessä.

Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhtenä parannuksena tähän liittyen esitämme, että kunnastamme/ kaupungistamme omaishoidon tukea saava henkilö pääsee maksutta kunnan/ kaupungin liikuntapalveluiden piiriissä oleviin uimahalleihin ja kuntosaleihin niiden aukioloaikoina."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi hyvinvointilautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Hyvinvointiohjaaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.