Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Valtuustoaloite/hallintosäännön 127 §:n muuttaminen

ENODno-2021-168

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Leena Palojärvi on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitän että hallintosäännön pykälä 127 Kokouskutsu muutetaan muotoon: 

127§ Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Toimielimen on huolehdittava siitä, että kokouskutsu on oltava jäsenillä ja muilla, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus 7 päivää ennen toimielimen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava samanaikaisesti kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla kunnassa samanlainen muotorakenne.

Perusteluina muutokselle on kuluneen valtuustokauden aikana tapahtunut jatkuva eriarvoisuus eri toimielinten jäsenten ja varajäsenten kesken, sekä kokousten mahdollinen laittomuus, koska jäsenillä ei ole ollut yhtäläisiä oikeuksia kokousmateriaaleihin tutustumiseen ennen kokouksia."

Valtuustoaloitteessa on esitetty muutosta siten, että § 127 poistetaan kohta, jossa kokouskutsu voidaan lähettää erityisestä syystä 4 päivää ennen kokousta. Nykyisessä hallintosäännössä kokouskutsuu tulee lähettää 7 päivää ennen toimielimen kokousta eli aloitteen mukaan kokouskutsu tulisi olla jäsenillä 7 päivää ennen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) ottaa huomioon valtuustoaloitteen hallintosäännön päivittämisen yhteydessä,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.