Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Valtuustoaloite/Peltovuoman koulun ylläpito

ENODno-2021-491

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 30.6.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekiön kunta ylläpitäisi Peltovuoman koulun kiinteistöä maksamalla lämmön, sähkön, veden ja vakuutukset, jolloin koulu voisi toimia kylätalona. Perustelu: koulu voisi toimia useamman kylän kylätalona. Itäkylissä ei ole minkäänlaisia yhteisiä tiloja. Kylätalo edesauttaisi toteuttamaan Enontekiön kunnan strategista linjausta, jolla edistetään väestön terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa. Lisäksi kylätalo mahdollistaisi yhteiset toiminnat ja aktiviteetit, jotka kehittävät kylien yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia."

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 11.3.2020 (§ 16) Peltovuoman koulun lakkauttamisesta lukukauden 2020 alusta. Rakennukset ja rakenteet sijaitsevat kiinteistöllä 47-405-82-0 Peltovuoman koulu (pinta-ala n. 2,1ha). Peltovuoman jakokunta on luovuttanut kiinteistön Enontekiön kunnalle, luovutuskirjalla 8.2.1985 vastikkeetta. Peltovuoman jakokunnan ja Enontekiön kunnan välisessä luovutuskirjassa koskien koulukiinteistön tonttia on sovittu kohdassa 4 seuraavasti: ”Mikäli kunta lakkaisi tarvitsemasta luovutettavaa aluetta koulun tonttina tai muuna kylän yhteistä tarvetta palvelevana alueena, tulee kunta luovuttamaan alueen korvauksetta rakennuksineen takaisin jakokunnalle.” 

Enontekiön elinvoimalautakunta pyysi Peltovuoman jakokuntaa ilmoittamaan 15.2.2021 mennessä, mikäli jakokunta haluaa luopua oikeudestaan alueeseen ja rakennukseen ja siten vapauttaa Enontekiön kunnan luovutusvelvollisuudesta. Peltovuoman jakokunnan viimeisimmät valitut ja elossa olevat jakokunnan jäsenet vastasivat 25.1.2021 päivätyllä kirjeellä Enontekiön elinvoimalautakunnalle, että pitävät sopimuksen ehtoa yksiselitteisenä ja siksi kunnan on palautettava ko. kiinteistö rakennuksineen jakokunnalle.

Jakokunnalla ei ole ollut laillista toimielintä, joka olisi vastaanottanut kiinteistön luovutuksen, joten kiinteistö rakennuksiin on edelleen Enontekiön kunnan hallussa ja kunta kustantaa hyväksytyn talousarvion mukaisesti Peltovuoman koulusta aiheutuvat ylläpitokustannukset 31.12.2022 saakka. Vuoden 2020 aikana Peltovuoman koulun ylläpitokulut olivat noin 22 000 euroa.  Vuonna 2021 ylläpitokulut olivat 15 400 euroa ja ajalla 1-9/2022 ylläpitokulut ovat olleet 13 100 euroa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 16.8.2022. Kunnanhallitus on palauttanut asian valmisteluun.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.