Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Valtuustoaloite/Enontekiö-lisän maksaminen vanhuspalvelutyöntekijöille

ENODno-2021-488

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Piia Juuso on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekiön kunnan vanhuspalvelutyöntekijöille maksetaan Enontekiö-lisää esim. 100-150 euroa/kk kuukaudessa jotta rekrytointiä voitaisiin tehostaa."

KVTES II luvun 15 §:n mahdollistaa rekrytointilisän maksamisen.Rekrytointilisä on harkinnanvarainen lisä, jota voidaan maksaa perustellusta syystä. Rekrytointilisän perusteluna voi olla mm. henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat. Rekrytointilisä on luonteensa vuoksi pääsääntöisesti määräaikainen. Jos työnantaja käyttää yleisesti rekrytointilisää, tulee lisän maksamisperusteet selvittää henkilöstön edustajien kanssa, kuten kertapalkkioidenkin kohdalla.  Rekrytointilisän maksamisperusteet ja voimassaolo tulee ilmetä viranhaltijan/työntekijän lisän myöntämistä koskevasta päätöksestä. Työntekijän kanssa asiasta sovitaan esim. työsopimuksessa.

Hyvinvointilautakunta on päättänyt 23.6.2021 kokouksessaan ottaa käyttöön Luppokodin sairaanhoitajan toimen täyttämisessä määräaikaisen 6 kuukauden koeajalta maksettavan rekrytointilisän, jota maksetaan 200 €/kk. Tällä hetkellä (28.10.2022) haussa vastaavan sairaanhoitajan tehtävä rekrytointilisällä. Sama rekrytointilisä on liitetty myös kotipalvelun sairaanhoitajan rekrytointiprosessiin. Perusteena rekrytointilisän maksamiselle on haasteet osaavan henkilöstön saatavuudessa sosiaalihuollon tehtäviin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) päättää, että erillisen Enontekiö-lisän maksaminen on tarpeetonta selostusosassa mainituin perustein,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.