Kunnanhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

ENODno-2021-414

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a § mukaan kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Tuloveroprosentti on vuonna 2021 ollut 21,25.

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2021 verotulot olisivat yhteensä 6 670 000 euroa, josta - kunnallisveroa kertyy arviolta 5 220 000 euroa, - maksuunpantua kiinteistöveroa 830 000 euroa ja yhteisöveroa 450 000 euroa.Verotulokertymä vuodelle 2021 on arvioitu talousarvioesitykseen Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot.

Vuoden 2022 talousarvioehdotusta ollaan laatimassa samoilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2021.

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2022 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5 400 000 euroa, kiinteistöveron määräksi 820 000 euroa ja yhteisöveron määräksi 460 000 euroa.

Kunnan tuloveroprosentin muutos 0,25 % -yksiköllä lisäisi tuloverojen määrää n. 60 000 euroa. Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on v. 2021 21,17 ja koko maan 20,02.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,25.

Päätös

Ennen tämän asian käsittelyä kuultiin Oulun yliopiston edustaja Harri Saarnisaarta  6G-hankkeesta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista klo 12:35 - 12:50, jolloin kokous oli varsinaisten asioiden käsittelyn osalta keskeytyksissä

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän päätöksen asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.