Kunnanhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 LISÄPYKÄLÄ: Vaikuttaminen valtatie 21 kunnossapitoon (lisäpykälä)

ENODno-2021-423

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta on vuosien saatossa useaan otteeseen antanut palautetta Enontekiön kunnan teiden kunnosta ja niiden kunnossapidosta. Erityisesti valtatie 21 / E8 tiehen on Enontekiön kunta kohdistanut lukuisia edunvalvonta ja vaikuttamistoimia.

Enontekiöllä ollaan yhä huolestuneempia valtion ylläpitämien liikenneväylien (maanteiden ja valtateiden) tienpidosta, etenkin talvikunnossapidosta. Enontekiön kunnan mukaan teiden peruskunto on päässyt rapistumaan, raskaan liikenteen liikennesuoritteet ovat olleet kasvussa ja teiden kunnossapidosta on tingitty.

Valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat laatineet ja lähettäneet liitteenä olevan kirjeen laajalla jakelulla 28.10.2021.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee valtatie 21 (VT21 / E8)  kunnossapitoa koskevan kirjeen tiedoksi ja päättää, että kunta jatkaa työtä kunnan alueen liikenneväylien peruskorjauksien toteuttamiseksi ja teiden kunnossapidon parantamiseksi.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi esitti esittelijän tekemää päätösehdotusta hylättäväksi ja kunnanhallituksen päätökseksi seuraavaa:

Kunnanhallitus päättää, että kunnan nettisivuilla järjestetään kysely kuntalaisille liittyen Enontekiön kunnan tiestöön, talvihoitokunnossapitoon ja peruskuntoon. Käyttäjäkokemuksia kerätään seuraavista teistä: Valtatie 21 Sonkamuotka-Kilpisjärvi, E45 Palojoensuu-Hetta- Kivilompolo, Kantatie 957 Hetta-Peltovuoma-Ylikyrö, Kantatie 956 Peltovuoma-Nunnanen-Pulju, Kultiman tie, Näkkälän tie. Käyttäjäkokemuksia voidaan jättää myös kirjallisena kunnanviraston palautelaatikkoon. Kyselyn perusteella laaditaan lausunto.

Päätetään kutsua koolle asiantuntijat yhteiseen palaveriin tiestön kunnon parantamiseksi. Palaveriin kutsutaan edustajat hätäkeskuksesta, YIT:sta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, SKAL:sta, AKT,:sta rahtareista, saamelaiskäräjiltä, ELYstä, Pelastuslaitokselta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastolta ,Poliisilta, Lapin liitosta sekä Lapin kansanedustajat.

Jarno Viitanen ja Kari-Pekka Stoor kannattivat Leena Palojärven tekemää muutosesitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin  1 ”JAA”- ja 5 ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 1 kpl 17%

    Elli-Maria Kultima

  • Ei 5 kpl 83%

    Jarno Viitanen, Leena Palojärvi, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Heikki Järvistö


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.