Kunnanhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

ENODno-2021-414

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

 Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan
- tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö
- erottamaton määräala ja
- varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2022 ovat seuraavat:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %
- Vakituisen asunnonrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 1,00 %
- Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin 2,00 – 6,00 %
- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 %
- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10 %.

Enontekiön kunnan vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän päätöksen asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.