Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Sopimuksen hyväksyminen ICT-kumppanuudesta Lapit Oy:n kanssa

ENODno-2021-141

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnassa on selvitetty ICT:n tulevaisuuden vaihtoehtoja vuodesta 2019 alkaen.

Suurin osa Lapin kunnista on ulkoistanut ICT-palvelut LapIT:lle, Tunturi- Lapin kunnista Muonio ja Kolari. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja päätöstä on jälkeenpäin pidetty hyvänä. Molemmat kunnat esiintyivät ja esitelmöivät ICT-asiasta Enontekiön kunnan valtuustoseminaarissa 2020.

Kunnanhallitus kävi 9.11.2020 (§195) evästyskeskustelun asiasta.

Vuoden 2021 talousarvioon on kirjattu, että ICT:n kumppanuudesta on päätetty. Asiaa on käsitelty mm. valtuustoseminaareissa ja johtoryhmässä.

Kunnanhallitus käsitteli ICT- kumppanuusasiaa kokouksessaan 15.6.2021 § 156 ja päätti, että kunta jatkaa neuvotteluja yhteistyöstä LapIT:n kanssa. Sopimus tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Puitesopimus on liitteenä. Liitteenä on vastuuviranhaltijana toimivan hallintojohtajan sekä sen lisäksi ATK-henkilön lausunto

Kunnanhallitukselle on ICT- kumppanuudesta esitetty puitesopimuksen mukainen tarjous ja yhteistyöstä saavutettavat hyödyt.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä puitesopimuksen.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

ATK-vastaava Mihku Näkkäläjärvi oli kuultavana tämän asian käsittelyn aikana klo 15:36 - 16:11

Käydyn keskustelun aikana Pekka Tjäderhane esitti esittelijän ehdotuksen hylkäämistä ja kunnanhallituksen päätökseksi seuraavaa: "Esitän, että kunnanhallitus ei hyväksy puitesopimusta. Kunnanhallitus pyytää LapIt:ltä päivitysesitystä nykyisiin Enontekiön kunnan ja LapIt:n välisiin sopimuksiin, mikäli LapIt katsoo sen tarpeelliseksi."

Oula-Matti Palojärvi ja Kari-Pekka Stoor kannattivat Pekka Tjäderhanen esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava päätösehdotus, niin hän esitti asian rataisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pekka Tjäderhanen tekemää muutosehdotusta, äänestöävät "EI".

Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 "JAA" ja 6 "EI"-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Pekka Tjäderhanen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 1 kpl 14%

  Elli-Maria Kultima

 • Ei 6 kpl 86%

  Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Leena Palojärvi, Helinä Hautamäki, Tytti Valkeapää, Oula-Matti Palojärvi

Tiedoksi

Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Hallinnon toimiala LapIT

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.