Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Oikaisuvaatimus sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustamisesta ja sen täyttämisestä

ENODno-2021-11

Valmistelija

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kirjaamossa on vastaanotettu oikaisuvaatimus 7.6.2021, joka liittyy kunnanhallituksen päätöksiin; Kunnanhallitus 24.05.2021 § 125, sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen sekä kunnanhallitus 1.3.2021 § 49 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustaminen. 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu seuraavia asioita:

Vaatimukset: 1. Vaadin Enontekiön kuntaa noudattamaan viran hakuun ja valintaa koskien lakeja ja säännöksiä sekä hyvää hallintoa ja käytäntöjä (muun muassa Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2 luku 7 § ja 12 §, Laki kunnallisesta viranhaltijasta, Yhdenvertaisuuslaki ja Hallintolaki).

2. Vaadin Kunnanhallituksen päätösten 1.3.2021 § 49 sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustaminen sekä 25.4.2021 § 125 sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen päätösten kumoamista.

3. Vaadin, että päätöksiä ei laiteta täytäntöön ennen kuin ne on lainvoimaisesti ratkaistu. Päätökset eivät ole luonteeltaan sellainen, jotka olisi heti täytäntöön pantava eikä päätökset ole sen luontoisia, että täytäntöönpanon laittamatta jättäminen vaarantaisi yleistä etua.

4. Vaadin, että Enontekiön kunta hakee virkaan (sosiaalityöntekijä-koulukuraattori) viran kelpoisuusehdot täyttävän hakijan lakeja noudattaen.

5. Vaadin kirjallisen varoituksen antamista sille viranhaltijalle, joka on vuonna 2018 palkannut palvelusuhteeseen valitun (nimi) sellaisella virkanimikkeellä, jota ei lainvoimaisesti ole ollut olemassa.

Lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2 luvun 12 §:n mukaan muun laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen.

Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 6 § 2 mom. (kelpoisuusvaatimukset) mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksissa toisin päättää.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Tältä osin kunnanhallitus on toiminut voimassa olevaa kuntalakia noudattaen.

Kunnan hallintosäännön 4 luvun 36 § 1 mom. mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnan hallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus. 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kunnanhallituksen 1.3.2021 § 49 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustamispäätöksen kumoamista. Tästä päätöksestä ei ole jätetty oikaisuvaatimusta määräaikaan eli kuntalain 138 §:n mukaan 14 vuorokauden kuluessa. 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kunnanhallituksen 24.05.2021 § 125, sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen henkilövalinnan kumoamista. Kunnanhallitus on päättänyt valita sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden keskinäisen vertailun, kokonaisarvion, perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 1.3.2021 § 49 jätetään tutkittavaksi ottamatta, koska se on jätetty laissa säädetyn oikaisuvaatimusajan jälkeen.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan on valittu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö sekä valinta on perustunut hakijoista laadittuun kokonaisarvioon.

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin henkilövalinnassa on noudatettu voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä kunnan hallintosääntöä.

Kunnanhallitus hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 24.5.2021 § 125.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.