Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Lausunto kunnallisvalituksesta 21097.2021

ENODno-2021-88

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kehitysjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen § 3 Korvaus ylimääräisestä lisätyöstä, 22.03.2021.

Kunnanhallitus päätti 29.3.2021, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi muutoin, mutta siirtää kehitysjohtajan päätöksen 22.3.2021 seuraavaan kokoukseen. Näin kunnanhallitus käytännössä käytti otto-oikeutta Kuntalain 92 §:n (Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) mukaisesti ja otti asian käsittelyyn myöhempää päätöksentekoa varten.

Kunnanhallitus päätti 3.5.2021 kumota kehitysjohtajan 22.3.2021 tekemän päätöksen koskien korvausta ylimääräisestä lisätyöstä. Perusteluna on, että asiakirjojen perusteella esimiehen määräämien töiden työaikakirjanpitoa ei ole esitetty. Lisäksi esimiehen vastuuviranhaltijoille määräämistä satunnaisista ja yksittäisistä tehtävistä ei ole kunnan palkkakäytännön mukaan maksettu.

Tekninen johtaja on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on ohessa.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä teknisen johtajan tekemän oikaisuvaatimuksen, ko. asian käsittelyn historiatiedoissa mainituilla perusteilla ja toteaa, että kunnanhallitus on 29.3.2021, oikaisuvaatimusajan sisällä, ottanut kehitysjohtajan viranhaltijapäätösasian valmisteluun. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että tekninen johtaja on ns. kokonaistyöajassa ja kokonaistyöajassa oleville ei makseta tehdyistä työtunneista tuntikorvauksia. Kunnanhallitus ei ole pyynnöistä huolimatta saanut tekniseltä johtajalta päiväkirjaa tai muuta kirjanpitoa siitä, milloin (päivämäärät ja kellonajat) hän olisi tehnyt hänelle määrättyjä muita tehtäviä. Kunnanhallitus toteaa, että tehtäväkuvassa mainitut muut esimiehen määräämät tehtävät kuuluvat teknisen johtajan tehtäväkuvaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hylätä teknisen johtajan tekemän oikaisuvaatimuksen, ko. asian käsittelyn historiatiedoissa mainituilla perusteilla ja toteaa, että kunnanhallitus on 29.3.2021, oikaisuvaatimusajan sisällä, ottanut kehitysjohtajan viranhaltijapäätösasian valmisteluun. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että tekninen johtaja on ns. kokonaistyöajassa ja kokonaistyöajassa oleville ei makseta tehdyistä työtunneista tuntikorvauksia. Kunnanhallitus ei ole pyynnöistä huolimatta saanut tekniseltä johtajalta päiväkirjaa tai muuta kirjanpitoa siitä, milloin (päivämäärät ja kellonajat) hän olisi tehnyt hänelle määrättyjä muita tehtäviä. Kunnanhallitus toteaa, että tehtäväkuvassa mainitut muut esimiehen määräämät tehtävät kuuluvat teknisen johtajan tehtäväkuvaan. Tekninen johtaja on on oikeutettu vapaaseen, mikäli hän osoittaa työaikakirjanpidolla tehdyt tunnit.

 

Eriävä mielipide

Ulla Keinovaara ja Taru Mäkitalo jättivät päätökseen suullisen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo esitti, että hyväksytään oikaisuvaatimus.

Kunnanjohtaja muutti esityksen siten, että esityksen loppuun lisätään: Tekninen johtaja on on oikeutettu vapaaseen, mikäli hän osoittaa työaikakirjanpidolla tehdyt tunnit.

Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara kannattivat Mäkitalon esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan äänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA  ja ne jotka kannattavat Taru Mäkitalon esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 57%

  Jaakko Alamattila, Unto Kultima, Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima

 • Ei 3 kpl 43%

  Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen, Ulla Keinovaara

Valmistelija

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksensä 15.6.2021 § 163 "Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 3.5.2021 § 114 otto-oikeuden käyttäminen kehitysjohtajan päätös § 3". Asiasta on jätetty asianomistajan 5.8.2021 päivätty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituksessaan hän vaatii päätöksensä ottamista käsittelyyn, koska hän katsoo, ettei ole saanut päätökseen asianmukaista valitusosoitusta, minkä lisäksi hän vaatii valituksenalaista päätöstä kumottavaksi valituksessaan esittämin perustein.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta antamaan asiassa lausuntonsa sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat sekä sisällyttämään lausuntoon luettelon asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa Enontekiön kunnan teknisen johtajan tekemästä kunnallisvalituksesta seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus on käyttänyt määräajassa sille lain mukaan kuuluvaa otto-oikeuttaan kehitysjohtajan päätöksestä 22.3.2021 § 3 päätöksellään 3.5.2021 § 114.

Kunnanhallitus päätti 29.3.2021, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi muutoin, mutta siirtää kehitysjohtajan päätöksen 22.3.2021 seuraavaan kokoukseen. Näin kunnanhallitus käytännössä käytti otto-oikeutta Kuntalain 92 §:n (Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) mukaisesti ja otti asian käsittelyyn myöhempää päätöksentekoa varten. Kunnanhallitus katsoo, että otto-oikeutta käytettiin lain säätämässä määräajassa.

Tekninen johtaja, kuten kunnanhallitus päätöksessään 15.6.2021 § 163 toteaa, on kokonaistyöajassa ja kokonaistyöajassa oleville ei makseta tehdyistä työtunneista tuntikorvauksia. Vaade siitä, että Enontekiön kunnanhallituksen olisi tullut pyytää johtavassa asemassa olevalta viranhaltijalta päiväkirjaa tai  muuta kirjanpitoa hänelle määrätyistä muista tehtävistä ei ole perusteltua tapauksessa, jossa viranhaltija itse vaatii niistä korvauksia. Kunnanhallituksen mielestä on selvää, että työaikakirjanpito päivineen ja tunteineen sekä työnsuorituspaikkoineen tulee esittää palkkasaatavan yhteydessä, varsinkin kun tekninen johtaja on johtavassa virka-asemassa Enontekiön kunnassa. Tekninen johtaja ei ole esittänyt tällaista kirjanpitoa. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa siitä, että kokonaistyöajassa olevat saavat lisätöistä vapaata mikäli viranhaltijalla on osoittaa työaikakirjanpito lisätöiden osalta.

Kunnanhallitus katsoo, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on noudatettu kuntalakia ja se on käsitelty olosuhteet huomioon ottaen viipymättä. Teknisen johtajan esimies kehitysjohtaja irtisanoutui kunnasta siten, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä oli 5.4.2021 ja irtisanoutuminen astui voimaan 15.6.2021. 

Pöytäkirjanote 15.6.2021 § 163 on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle 23.6.2021 sisäisen asianhallinnan kautta, minkä hän itsekin myöntää. Tämän lisäksi sama pöytäkirjanote toimitettiin hänelle 8.7.2021 hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valittajan väite siitä, ettei hän ole saanut asianmukaista valitusosoitusta, katsotaan perättömäksi. Kunnanhallitus katsoo, että sen päätös 15.6.2021 § 163 koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä, jolloin siitä ei voi valittaa. Kunnanhallitus esittää, että tehty valitus tulee jättää tutkimatta.

Valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta tulee hylätä.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi esitti esittelijän tekemää ehdotusta hylättäväksi ja kunnanhallituksen päätökseksi seuraavaa:

Kunnanhallitus toteaa otto-oikeuden vanhentuneen ja pyytää Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta keskeyttämään prosessin. Näin ollen kehitysjohtajan asiassa tekemä päätös jää voimaan.

Oula-Matti Palojärvi kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä.

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta, äänestävät  "JAA" ja ne jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää muutosesitystä, ääänestävät "EI".

 

Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 "JAA"aa ja 5 "EI" -ääntä, joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Merkittiin kokoustaulo klo 18:40 - 19:05

Eriävä mielipide


 • Esittelijä ja Elli-Maria Kultima jättivät eriävän mielipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan

Esteellisyys

 • Jarmo Näkkäläjärvi

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 29%

  Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima

 • Ei 5 kpl 71%

  Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Leena Palojärvi, Tytti Valkeapää, Oula-Matti Palojärvi

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 20.10.2021

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.