Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Kuntalaisaloite: Enontekiö-lisä hoitohenkilökunnalle

ENODno-2021-181

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalaisaloitteessa (ks. liite) esitetään seuraavaa: "Otetaan käyttöön Enontekiö-lisä hoitohenkilöille. Lisä olisi prosentuaalinen 20%. Enontekiön kunnassa on pitkään ollut vaikeuksia saada täytetyksi sairaanhoitajien ja lähihoitajien paikkoja. Hyvin pitkään on ollut auki kaksi sairaanhoitajan ja neljä lähihoitajan paikkaa, eikä niitä ole saatu täytetyksi kun hakijoita ei ole. Tämänhetkinen hoitajapula täytyy saada hoidetuksi. Ainoa mahdollisuus on maksaa Enontekiöllä työskenteleville hoitajille parempaa palkkaa. Perustelen asiaa aikaisempaan toteutuneeseen käytännön kokemuksiin, jolloin meillä Enontekiön kunnassa oli virkamiehillä syrjäseutulisä 28 %. Sen ansiosta paikat saatiin aina hyvin täytetyksi. Myös muutama vuosi sitten Norjan valtiolla oli sairaanhoitajapula, palkkoja korotettiin tuntuvasti, jonka seurauksena Suomesta lähti hyvin suuri määrä sairaanhoitajia Norjaan töihin. Kaksi kokemusta, missä raha ratkaisi."

Kunta on ottanut käyttöön tehtävän vaativuuteen perustuvan palkkauksen arviointijärjestelmän 1.1.2020. Tehtäväkuvaukset on tarkistettu vuoden 2019 aikana ja saatettu vastaamaan tosiasialliseti viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien sisältöjä. Palkkauksen perusteet ovat näin ollen yhteneväiset kunnan sisällä. 

Lähihoitajien sekä muun hoitohenkilökunnan rekrytoinneissa on esiintynyt haastetta, mutta tehtäviä on saatu kuitenkin täytettyä. Käyttöönotettua tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmää palkkauksen osana kehitetään edelleen, ja näin pyritään vastaamaan hoitohenkilöstön palkkauksen tasoon alueellisesti.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön Enontekiö-lisää yhdelle henkilöstöryhmälle vaan palkkausjärjestelmää kehitetään koko henkilöstöä koskevana asiana.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja päättää, ettei aloite aiheuta enempia toimenpiteitä. Palkkauksen perusteita kehitetään koko henkilöstöä koskien tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän kautta. 

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Kari-Pekka Stoor totesi itsensä esteelliseksi, eikä hän ollut läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


 

Esteellisyys

  • Kari-Pekka Stoor

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.