Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Koronalisän kohdentaminen henkilöstölle / Koronarahasto

ENODno-2021-124

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2020 § 78, Vuosien 2021-2023 talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen, että perustetaan koronarahasto (50.000,- euroa), josta sitten myöhemmin päätetään, paljonko annetaan ja kenelle.

Koronarahasto lisätään henkilöstötoimialalle ja että henkilöstötoimiala toteuttaa koronarahaston jakamisen em. prosessin tarkoittamalla tavalla eli määräraha osoitetaan henkilöstötoimialalle, joka käynnistää ammattijärjestöjen väliset neuvottelut. Tämän pohjalta asia valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi, miten määräraha jaetaan ja minkälaisilla suhteilla. Sen jälkeen henkilöstötoimiala kohdentaa määrärahan jaon mukaan toimialoille. 

Valtuuston päätöksen valmisteluun liittyen Enontekiön kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa 17.3.2021.

Yhteistoimintaryhmän näkemyksen mukaan valtuuston henkilöstölle kohdennettavaksi päätetyn 50 000 euron koronarahaston kohdentamisen perusteet ovat seuraavat, jotka se esittää työnantajalle päätöksenteon perusteiksi. Koronakorvaus maksettaisiin kunnan työntekijöille seuraavilla perusteilla;

  • koronalisä maksetaan kertakorvauksena
  • kunnan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin työntekijöille / viranhaltijoille kohdennetaan koronalisä
  • laskennallisesti yli kuuden kuukauden määräaikainen palvelussuhde oikeuttaa myös täysimääräiseen kertakorvaukseen

Koronalisän kohdentamiseen työyksiköihin sekä eri tehtävänimikkeisiin jakoi mielipiteitä. Yhteistoimintaryhmän jäsenten esitykset on kirjattu yhteistoimintaryhmän pöytäkirjaan, joka on nähtävillä kokouksessa. 

Koronakorvauksen kohdentaminen Enontekiön kunnannassa tehtävittäin / yksiköittäin liite 1.

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteisiä vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että koronakorvaus kohdennetaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Pekka Tjäderhane, Kari-Pekka Stoor, Elli-Maria Kultima ja Helinä Hautamäki sekä Birgitta Eira totesivat itsensä esteellisiksi, eivätkä he olleet läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana. Koska kunnanhallitus ei enää ollut päätösvaltainen, niin asian käsittely keskeytettiin ja se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Elli-Maria Kultima poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:37.
 

Esteellisyys

  • Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Birgitta Eira, Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima