Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen

ENODno-2021-396

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on hyväksynyt kehitysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset päätöksellään 8.4.2021 § 93 seuraavan sisältöisenä:

Kehitysjohtaja vastaa elinvoiman palvelualan ja kehittäminen ja elinvoima -toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta sekä toimialan osalta osin myös toimeenpanosta. Lisäksi kehitysjohtaja vastaa yksityisen sektorin ja investorien kontaktoinnista kunnan elinvoiman näkökulmasta, sekä kehittää ja yhteensovittaa tarpeita kunnan prosesseihin. Tehtävässä on esimiesvastuita. Tehtävässä on johtamis- ja kehittämisvastuu hankkeiden ja kunnan omien investointien prosesseista sekä osallistuu kaavoituksen ja maankäytön kehittämiseen. Tehtäväkokonaisuudet ovat toimialapalvelut, elinvoiman palvelualan johtaminen ja prosessit ja sidosryhmätyö sekä esimiehen määräämät muut tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vähintään 3 vuotta kunnallisen tai alueellisen elinvoiman- tai yksityisen sektorin kehittämistehtävistä. Lisäksi vaatimuksena on sujuva suomen ja englannin kielen taito. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan, hinnoittelukohta on hinnoittelematon.

Viran täyttämisestä vastaa valtuusto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää julistaa kehitysjohtajan viran haettavaksi selostusosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää haastateltavaksi kutsuttavista ja haastatteluaikataulusta. Kunnanhallitus päättää, että haastatteluryhmänä toimii valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Kokouksessa tehty päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää julistaa kehitysjohtajan viran haettavaksi selostusosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin täydennettynä siten, että virkaan valittavalta edellytetään myös riittävää kunnallishallinnon kokemusta.

Kunnanhallitus päättää haastateltavaksi kutsuttavista ja haastatteluaikataulusta. Kunnanhallitus päättää, että haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.