Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Karesuvannon koulun väistötilojen hankinta

ENODno-2021-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Karesuvannon koulukiinteistössä tehtiin Enontekiön kunnan pyynnöstä ja terveystarkastajan toimesta terveystarkastus. Lisäksi tehtiin tarkastuksessa määrätyt lisätutkimukset. Tarkoituksena oli selvittää Karesuvannon koulurakennusten kunto.Tarkastuskertomuksen perusteella Karesuvannon koulun rakennukset eivät ole siinä kunnossa, että tilat täyttäisivät terveydellisiltä olosuhteiltaan terveydensuojelulain vaatimukset. Tutkimustulokset ja tarkastuskertomus lausuntoineen oheismateriaalina.

Tarkastuskertomuksessa annetaan Karesuvannon koulun kiinteistöille käyttöaikaa 31.12.2021 saakka.

Tarkastuskertomuksen perusteella Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on käynnistänyt kuulemismenettelyn 19.8.2021 elinvoimalautakunnalle saapuneella kirjeellä. Elinvoimalautakunnan tulee toimittaa kirjallinen selvitys siitä, mitä toimenpiteitä kiinteistön haltija terveyshaitan poistamiseksi aikoo tehdä 29.10.2021 mennessä. Tämä selvitys käsitellään seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa.

Karesuvannon koululla on pidetty tiedotustilaisuus koulun henkilökunnalle ja huoltajille, terveystarkastaja Juha Metson ja rakennusterveysasiantuntija Jaakko Leinosen esittäessä tarkastusten tulokset.

 

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle

- väistötilan järjestämistä ns. viipalekouluna Karesuvannon koulun ja Karesuvannon toimipisteen varhaiskasvatuksen toiminnalle ml. ruoka ja puhtauspalvelun järjestäminen

-väistötilan järjestämistä varten lisäinvestointimäärärahaa kyseisten väistötilojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Arvio lisäinvestointimäärärahan suuruudesta tuodaan kokoukseen.

 

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi Enontekiön kunnanvaltuustolle väistötilojen hankkimista ja ylläpitoa varten lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen käyttötalousarvioon ja 300 000 € vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.

Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan väistötilojen tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

 

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esitettää valtuustolle, että se myöntää väistötilojen hankkimista ja ylläpitoa varten lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen käyttötalousarvioon ja 300 000 € vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.

Väistötilojen tilakustannus tulee ottaa huomioon tulevien vuosien taloussuunnitelmassa siihen saakka, kunnes väistötilojen tarve poistuu.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Esittelijän korjattu esitys:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän korjatun päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 § 245 pyytää asian valmistelijoilta selvityksen Karesuvannon koulun väistötilojen toteuttamisen vaihtoehdoista, tilatarpeista, aikatauluista ja kustannuksista 19.10.2021 kunnanhallitukseen.

Kunnanhallitus evästi valmistelua siten, että väliaikaisratkaisu (koulu, päivähoito) selvitetään paikallisilta yrityksiltä ja muualta vähintään 6 kuukaudeksi ja korkeintaan 3 vuodeksi. Lisäksi kunnanhallitus pyysi näkemystä siihen, että kaikki koululuokat kuljetettaisiin Hettaan kevätlukukauden ajan kustannuksineen sekä selvityksen voiko valmiita taloja ostaa ja rakentaa nopealla aikataululla koulukäyttöön ja myöhemmin asumiskäyttöön paikkoineen.

Kunnanhallitus halusi selvittää yhteistyömahdollisuudet EKA-yhtiön kanssa. Kunnanhallitus totesi, että uusi koulu rakennetaan viimeistään vuonna 2025.

Viranhaltijoiden valmistelutyöryhmä on hallituksen päätöksen jälkeen valmistellut asian kunnanjohtajan johdolla. Liitteenä selvitys ja toteuttamissuunnitelma. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle opetustoimen ja varhaiskasvatuksen käyttötalousbudjetteihin lisämäärärahoja, Karesuvannon koulun väistötilojen hankintaan ja ylläpitoon seuraavasti vuodelle 2021 yhteensä 50 000€, tilojen perustaminen, hankinnan aloittaminen (opetustoimi 40 000€, varhaiskasvatus 10 000€).

Lisäksi kunnanhallitus huomioi talousarvion valmistelussa 2022 laadittaessa seuraavat määrärahat käyttötalouteen: 2022: 300 000€ tilojen perustaminen, hankinta ja ylläpito (opetustoimi 255 000€, varhaiskasvatus 45 000€).

Vuokratilat esitetään toteuttavaksi vuokrasopimusmallilla 2022 + optiovuodet 2023+2024.

Kunnanvaltuuston päättäessä tulevan vuoden talousarvioista ja -suunnitelmasta sekä investointiohjelmasta, valtuusto päättää samanaikaisesti Karesuvannon koulun ja muut tilat toteuttamisen vaihtoehdon liitteen toteuttamissuunnitelma mukaan. Karesuvannon uuden koulun rakentamisesta tehdään päätös kun valmistelu on elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa tehty.

Kunnanhallitus päättää että vuoden 2021 investointiohjelmaan merkittyä kohtaa Karesuvannon monitoimitalon suunnittelu (20 000€), jota on käytetty oheisten liitteiden mukaisen uuden Karesuvannon monitoimitalon alustavan tilaluettelon ja kustannusarvioiden laatimiseen, käytetään alustavan tilaluettelon mukaisen mahdollisen uudisrakennuksen rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan (arkkitehdin) tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan. Samalla laaditutetaan myös mahdollisen rakennutettavan väistötilan ao. asiakirjat.

 

 

Päätös

Asiantuntijana kuultiin asian käsittelyn aikana tekninen johtaja Kimmo Lämsää ja varhaiskasvatusjohtaja Sarita Helttusta.


Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin kokoustauko 13:37 - 14:00

 

 

 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.