Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Evästyskeskustelu Kuntastrategia 2021-2025

ENODno-2021-384

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnassa on laadittu kuntalain velvoittamaa kuntastrategiaa.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Sovitun strategiaprosessin mukaan kuntastrategialuonnoksen sisällöllinen lausuntokierros on 6.10.-24.10, minkä jälkeen lausuntoyhteenvedot toimitetaan strategiaprosessin vetäjälle.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun strategialuonnoksesta ja päättää pyytää siitä hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnan sekä yhteistyöryhmän lausunnot. Lausuntoyhteenvedot toimitetaan kunnanjohtajalle viimeistään 25.10.2021.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen täydennettynä siten, että se päättää pyytää siitä hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnan, yhteistyöryhmän lausunnot ja vaikuttajatoimielinten lausunnot. Lausuntoyhteenvedot toimitetaan kunnanjohtajalle viimeistään 25.11.2021.

Merkittiin kokoustauko klo 15:20 - 15:35

Tiedoksi

elinvoima- ja hyvinvointilautakunta, yhteistyöryhmä, nuorisovaltuusto sekä vammais- ja vanhusneuvostot

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.