Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan

ENODno-2020-235

Valmistelija

  • Pia Korva, Vastaava toimistosihteeri, pia.korva@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 45 päättänyt valita tarkastuslautakunnan jäseneksi Helinä Hautamäen ja nimesi tämän puheenjohtajaksi.

Edelleen kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti, että Heikki Järvistön varajäsenen paikka jää tyhjäksi ja kunnanhallitus valmistelee asian valtuuston päätettäväksi.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Jäsen                                  Varajäsen
PJ Helinä Hautamäki          Oula-Matti Palojärvi
VPJ Hannu Ranta               Nils-Henrik Valkeapää
Heikki Järvistö
Alpo Vuontisjärvi                 Alpo Peltovuoma
Ulla-Maija Syväjärvi            Sannamari Blinnikka-Tyrväinen

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan Heikki Järvistölle varajäsenen. 

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan Heikki Järvistölle varajäsenen. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat