Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Talousarvion 2020 muuttaminen/hallinnon ja henkilötötoimialan osalta

ENODno-2020-30

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuuston on 8.5.2019 on tehnyt periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä sekä päättänyt, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi. Valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettäväksi kun tarvittava euromäärä selviää. Tällä hetkellä arvioidaan määrärahatarpeen olevan n. 100 000 euroa, joka kohdistuu hallinnon toimialan talousarvioon. 

Nykyisen palkkajärjestelmän elinkaari päättyy 3.12.2020, jonka johdosta kunnanhallitus päätti 16.6.2020 hankkia palkkahallinnon palvelut ostopalveluna. Palkkahallinnon uudelleen järjestelyt aiheuttavat kuluvalle vuodelle budjetoimattoman kuluerän. TA2020 mukaisesti henkilöstöalan budjetti koostuu seuraavasti; 158 100 euroa + 40 000 euroa tehtävien vaativuusjärjestelmän mukaisiin palkantarkistuksiin eli yhteensä on yhteensä198 100 euroa. Palkkahallinnon toteuttaminen ostopalveluna maksaa n. 68 700. Nykyisen palkkajärjestelmän laite - ja ohjelmistokustannukset ovat noin 18 000 euroa. Lisäkustannukset vuodelle 2020 ostopalveluun siirtymisestä ovat noin 55 000 euroa, joita ei henkilöstöalan talousarvion 2020 hyväksymisen yhteydessä olleet tiedossa.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 100 000 euron lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon selostusosassa mainituilla perusteilla. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 100 000 euron lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon selostusosassa mainituilla perusteilla. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat