Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Sitoutuminen Tunturi-Lapin Leader ry.:n toimintaan 2021-2027

ENODno-2020-160

Valmistelija

 • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
 • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus esittää Enontekiön kunnalle maa- ja metsätalousministeriöltä haettavan ohjelmakauden 2021-2027 kuntarahaosuuden kattamista. Leader Tunturi-Lappi on paikallinen toimintaryhmä, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää, luoda ja kehittää seutukunnan työpaikkoja ja palveluita sekä lisätä elinvoimaa toteuttamalla omia hankkeita ja rahoittamalla paikallisten pk-yritysten ja yleishyödyllisten tahojen hankkeita.

Maa- ja metsätalouministeriä edellyttää, että maaseuturahaston rahoitustoiminnassa kuntien rahoituksen osuus on 20% rahoituskehyksen julkisesta osuudesta (joka on yhteensä 4 550 000€). Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan asukasluvun (31.12.2019) mukaisessa suhteessa seuraavasti: Kittilä 44,5%, Kolari 26,5%, Muonio 16% ja Enontekiö 13%. Yhteensä vuosien 2021-2027 rahoituskehys Enontekiön kunnalta on 118 300€. Oheismateriaalina Leader Tunturi-Lappi ry.:n kirje Enontekiön kunnanhallitukselle.

Leader Tunturi-Lapin esitys tarkoittaisi sitä, että po jaksolla Enontekiön kunnan rahoitusosuus nousisi yli 20 000 euroa edelliseen jaksoon verrattuna. Enontekiön vuosittainen osuus on kuluvalla kaudella ollut noin 13 000 euroa. Sen nostaminen nykyisessä kunnan taloustilanteessa on kuitenkin perusteltua sillä yhdistyksen tuet osoitetaan hakemusten perusteella myös Enontekiön kunnan alueelle.

Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää sitoutua Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisen 2021-2027 ohjelmaan ja sen rahoituskehykseen esitetyn mukaisesti 118 300 € eurolla, ehdolla että kunnanvaltuusto myöntää ohjelmalle vuosittain talousarviossa tarvittavan määrärahan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Seppo Alatörmänen ja Birgitta Eira ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

 

Tiedoksi

Leader Tunturi-Lappi ry Kehitysjohtaja 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat