Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10, kiinteistökaupan esisopimus

ENODno-2020-79

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10, koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2, pinta-alalta n. 8400m2.

Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.

Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.

Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille korttelissa 10 (MRL § 62).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kunnanhallitukselle jaettiin tarkennettu pykälä.

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä asiaa.

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10, koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2, pinta-alalta n. 8400m2.

Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.

Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.

Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavamuutoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4) Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. (5) Valitusmahdollisuus. (6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 22.5.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus asettaa luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan korttelin 10 muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4) Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. (5) Valitusmahdollisuus. (6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 22.5.2020 alkaen. Enontekiön kunnanhallitus on asettanut luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti 8.6.2020 (§ 99). Luonnos on ollut nähtävillä 17.6.-17.7.2020 välisen ajan osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapui lausunto Lapin ELY-keskukselta ja mielipide Arctic Polar Oyltä.

Kaavan laatijan vastine lausuntoon ja mielipiteeseen oheismateriaalina.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen on lisätty maininta kaavamuutoksen sijoittumisesta valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. ELY-keskuksen esityksestä kaavaan on lisätty määräys, jolla vaaditaan hulevesisuunnitelma esitettäväksi rakennuslupaa haettaessa. Arctic Polar Oy:n mielipiteen perusteella ei ollut tarvetta tehdä muutoksia kaavakarttaan.

Oheismateriaali: Kaavaehdotus, Kaavaselostus, ELY-keskuksen lausunto, naapurin mielipide, kaavoittajan vastine

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville (30 vrk) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRL 65 §, MRA 27 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo 16.18-16.24.

Pöytäkirjanpitäjä palasi kokoukseen klo 16.26.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunta on neuvotellut Walls of Kilpis I Oyn kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen Kilpisjärvellä kiinteistöllä 47-402-42-28 sijaitsevasta määräalasta. Määräalan yhteispinta-ala on noin 1,29 hehtaaria ja kauppahinta 225 909 euroa. Kauppahinta perustuu kunnanvaltuuston vuonna 2003 määräämiin Kilpisjärven asemakaava-alueen tonttien hintoihin (Kvalt 11.7.2003 § 40). Määräala käsittää voimassaolevan asemakaavan mukaisen korttelin 10 (kaavamerkintä RM, matkailupalvelujen korttelialue), pinta-ala noin 8400 m2 ja rakennusoikeus 2000 k-m2. Tämä alue on vuokrattu Walls of Kilpis Oylle vuonna 2006 ja maanvuokrasopimus on edelleen voimassa. Määräalaan kuuluu lisäksi noin 4500 m2 suuruinen alue viereisestä ulkoilu- ja retkeilyalueesta (kaavamerkintä VR). Asemakaavaehdotuksessa määräalasta muodostuu kokonaisuudessaan matkailupalvelujen korttelialuetta, jolla on rakennusoikeutta 3000 k-m2. Lopullisen kaupan edellytyksenä on, että ehdotusvaiheessa oleva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Mikäli asemakaava ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan sisällöltään olennaisesti toisenlaisena sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta, päättämisestä tai muuttamisesta. Kiinteistökaupan esisopimuksen luonnos oheismateriaalina.

Kaupan ehdoissa on määrätty ostajalle velvoite rakentaa vähintään 80% rakennusoikeudesta eli 2400 k-m2 ja sopimussakko, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty neljän vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Tällä hetkellä rakennusoikeudesta on käytetty 1670 k-m2. Ostaja ei saa myöskään luovuttaa määräalaa tai siitä muodostettua tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen ilman kunnan suostumusta.

Esisopimuksessa on lisäksi sovittu, että Walls of Kilpis I Oy korvaa kunnalle osuutensa kaavoituskuluista (4000 euroa alv 0% sekä 170 euroa/kuulutus).

Oheismateriaali: Kiinteistökaupan esisopimuksen luonnos.

Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen Walls of Kilpis I Oyn kanssa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli paikalla asiantuntijana selvittämässä asiaa. 

Tiedoksi

Walls of Kilpis I Oy   Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat