Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kilpisjärven asemakaavan muutos: Kortteli 5, rakennuspaikka 4; kaavamuutos vireille ja luonnos nähtäville

ENODno-2020-219

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maanomistajan edustaja on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelin 5 rakennuspaikan 4 osalta ja on sitoutunut maksamaan kaavamuutoksen laatimiskulut Enontekiön kunnalle (sitoutuminen kaavamuutoksen kustannuksiin 17.8.2018). Kaavamuutoksen kulut ovat 4500 euroa + alv sekä kunnalle aiheutuvat kuulutus ym. kustannukset.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa matkailupalvelujen korttelialueen rakennuspaikka (kaavamerkintä RM) kuudeksi rakennuspaikaksi. Tällä hetkellä rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 1000 k-m ja se on tarkoitus jakaa rakennuspaikoille siten, että kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Esitetty asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäinen, koska muutoksessa ei lisätä rakennusoikeutta tai muuteta rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta. Asemakaavan muutos mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja käyttämättömän rakennusoikeuden toteuttamisen korttelin 5 rakennuspaikalla 4.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (14 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus hyväksyy vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen. 4) Valitusmahdollisuus. 5) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Oheismateriaali: sitoutuminen kaavamuutoksen kustannuksiin, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, asemakaavaluonnoksen selostus

Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille Kilpisjärven korttelin 5 rakennuspaikalla 4 (MRL § 62) sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 §:n ja MRA 30 §)

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo 17.43-18.02.

 

Tiedoksi

Asianosaiset, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Kilpisjärven Tunturimajat Oy, Haltinmaa Ky, Enontekiön Sähkö Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy ja Käsivarren paliskunta. Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat