Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Eronpyyntö vanhusneuvoston jäsenyydestä

ENODno-2020-202

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Pia Korva, Vastaava toimistosihteeri, pia.korva@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Ristenrauna Magga on 11.9.2020 pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä. Eronpyyntö on nähtävillä kokouksessa.

Hallintosäännön 2 luvun (toimielinorganisaatio) § 16, vaikuttajaelimet, mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan 2 valtuutettua.

Vanhusneuvoston kokoonapano:
Jäsen                                        Varajäsen
Pj. Outi Kurkela                         Oula-Matti Palojärvi
Ulla-Maija Syväjärvi                  Erkki Halkosaari
Piia Juuso                                  Berit-Ellen Juuso
Paavo Hyvönen                        Tuula Kivipää
Tuula Ruponen                         Seija Laurila
Risten-Rauna Magga                Marja Näkkälä
Onni Niemelä                            Salli Stoor
Elma Vuontisjärvi                      Riitta O. Keskitalo

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Ristenrauna Maggalle vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimeää jäsenen hänen tilalleen vanhusneuvostoon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Ristenrauna Maggalle vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimesi jäseneksi hänen tilalleen vanhusneuvostoon Ulla Keinovaaraan. 

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Ulla Keinovaaraa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ristenrauna Magga Ulla Keinovaara Luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat