Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Eronpyyntö nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta

ENODno-2020-206

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Santeri Kirkkala on kunnanhallitukselle osoittamassaan sähköpostissa pyytänyt eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Eronpyyntö on nähtävillä kokouksessa. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2017 § 265 nimennyt nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Santeri Kirkkalan ja toiseksi  jäseneksi Jenni Peterin.

Nuorisovaltuuston nuorison edustajat on valittu vuosittain.

Hallintosäännön 2 luvun (toimielinorganisaatio) § 16, vaikuttajaelimet, mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan 2 valtuutettua.

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Santeri Kirkkalalle nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.
Kunnanhallitus nimeää valtuutetuista jäsenen nuorisovaltuustoon Santeri Kirkkalan tilalle.
Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustolle puheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Santeri Kirkkalalle nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.
Kunnanhallitus nimesi valtuutetuista jäseneksi Elina Rousu-Karlsenin nuorisovaltuustoon Santeri Kirkkalan tilalle.
Kunnanhallitus nimesi nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Elina Rousu-Karlsenin.

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo esitti, että valitaan Santeri Kirkkalan tilalle Elina Rousu-Karlsen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Santeri Kirkkala, Elina Rousu-Karlsen, nuorisovaltuusto/nuorisotyöntekijä, luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat