Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Edustajien nimeäminen alueellisen päivystyspalveluiden valmisteluryhmään (LSHP/PTH-yksikkö)

ENODno-2020-232

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Raili Vienola, Palvelu- ja asuntosihteeri, raili.vienola@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Lapin sairaanhoitopiirin alueella sosiaali- ja terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen valmiuden ylläpitämisessä ja päivystyksellisten palvelujen järjestämisessä tehdään runsaasti erilaista seutukunnallista ja alueellista yhteistyötä.
Aiemmin yhteistyötä ja alueellisia toimintamalleja on valmisteltu ja koordinoitu alueellisessa päivystyksen ja ensihoidon työryhmässä mutta sen toimeksianto on päättynyt.

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmässä 23.3.2020 on päätetty, että
- perustetaan alueellinen päivystyspalvelujen valmisteluryhmä, jonka tehtävänä ovat 1) virka-ajan
ulkopuolisen valmiuden ja päivystyksellisten palvelujen seuranta, koordinointi jakehittäminen LSHP:n alueella yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena sekä 2) näihin
liittyen päätösten, sopimusten ja perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman osioiden valmistelu perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmälle
- päivystyspalvelujen valmisteluryhmään nimetään edustajat seuraavasti:
o viranhaltijat ensihoidosta, LKS:n päivystyspoliklinikalta ja sosiaalipäivystyksestä
o kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Esitykset pyydetään koordinoimaan seutukunnittain siten, että kustakin seutukunnasta olisi
työryhmässä moniammatillinen edustus
o valmisteluryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.
o perusterveydenhuollon yksikkö osoittaa valmisteluryhmälle valmistelijan ja sihteerin
- valmisteluryhmän kokoonpanon ja muutokset siihen hyväksyy PTH-yksikön ohjausryhmä esittelijän esityksestä.

Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään nimeämään ehdotuksensa edustajaksi ja varahenkilöksi valmisteluryhmään sähköpostilla pth@lshp.fi 12.10.2020 mennessä. Esitykset pyydetään koordinoimaan seutukunnittain siten, että kustakin seutukunnasta olisi työryhmässä moniammatillinen edustus.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaaksi valmiusryhmään johtavan sosiaalityöntekijän ja varalle sosiaalityöntekijän. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valitut henkilöt, Lapin sairaanhoitopiiri, luottamusmieskortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat