Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Edustajien nimeäminen Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan 2020-2024

ENODno-2020-229

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 39 § nojalla Saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan kuntaan asetetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtionm aa- ja vesialueiden sekä niihin kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Metsähallituksesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (247/2016) 6§ mukaisesti Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille.
Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä, joilla k ullakin on varajäsen. Neuvottelukunnassa tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan, paliskuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussalaissa (235/2016) tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien edustus. Inarin kuntaan asetettavassa neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien kyläkokouksen edustaja.

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on antaa Metsähallitukselle lausuntojaja  tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja -urien suunnittelua, maastoliikenne-, metsästys- ja kalastuslupias ekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle sekä sihteerille ja asiantuntijoille maksetaan palkkiota kokoukseen osallistumisesta valtiovarainministeriön kokouspalkkioita koskevan kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti. Kokoukseen osallistumisesta ei makseta muuta palkkiota eikä ansionmenetystä korvata. Jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan lukuun ottamatta valtion viranomaisten ja laitosten palveluksessa olevien matkoja.

Nykyisten neuvottelukuntien kausi päättyy 5.10.2020. Uudet neuvottelukunnat asetetaan neljäksi vuodeksi. Tällä kirjeellä Maa- ja metsätalousministeriö pyytää nimeämään jäsenehdokkaat ja heille henkilökohtaiset varajäsenehdokkaat Metsähallituksen kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin seuraavasti:
Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntia pyydetään ehdottamaan kolmeen neuvottelukuntaan kuntien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävässä ja hänen varajäsenensä, elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä sekä kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä.
Inarin, Utsjoen ja Enontekiön merkkipiirien paliskuntia pyydetään ehdottamaan oman kuntansa neuvottelukuntaan merkkipiirin paliskuntien edustajan ja hänen varajäsenensä.

Metsähallitusta pyydetään ehdottamaan kuhunkin kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan Metsähallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä.
Metsähallitus Metsätalous Oy:tä pyydetään ehdottamaan kuhunkin kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n edustajan ja hänen varajäsenensä. Inarin, Enontekiön ja Tenon kalatalousalueita pyydetään ehdottamaan oman kuntansa neuvottelukuntaan kalatalousalueen edustajan ja hänen varajäsenensä.Saamelaiskäräjiä pyydetään ehdottamaan kuhunkin kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan Saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävässä ja hänen varajäsenensä sekä Utsjoen ja Enontekiön kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin toisen saamelaiskäräjien edustajan ja hänen varajäsenensä.
Kolttien kyläkokousta pyydetään ehdottamaan Inarin kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan Kolttien kyläkokouksen edustajan ja hänen varajäsenensä.

Ylläolevan ohjeistuksen lisäksi ehdokkaiden nimeämisessä tulee huomioida naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 § säännökset, joiden mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kuntakohtaisten neuvottelukuntien puheenjohtajuudet on tarkoitus järjestää kiertoperiaatteella siten, että ministeriö nimittäisi Saamelaiskäräjien edustajan Utsjoen ja Inarin kuntien neuvottelukuntien puheenjohtajaksi neuvottelukuntien asettamispäivästä kahden vuoden ajaksi minkä jälkeen he toimisivat neuvottelukuntien varapuheenjohtajina neuvottelukunnan nelivuotiskauden loppuun. Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen ja Inarin neuvottelukunnissa neuvottelukuntien asettamispäivästä kahden vuoden ajan varapuheenjohtajina ja loppukauden puheenjohtajina. Enontekiön neuvottelukunnassa kunnan edustaja toimisi puheenjohtajana neuvottelukuntien asettamispäivästä kahden vuoden ajan ja Saamelaiskäräjien edustaja varapuheenjohtajana. Loppukauden ajan saamelaiskäräjien edustaja toimisi puheenjohtajana ja kunnan edustaja varapuheenjohtajana.

Neuvottelukunnan työhön osallistumista ja jäsenten aktiivisuutta tilastoidaan osana kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien seurantaa Maa- ja Metsätalousministeriössä.

Esitykset neuvottelukuntien jäseniksi ja varajäseniksi tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään maanantaina 19.10.2020 sähköpostitse (kirjaamo(at)mmm.fi) tai kirjeitse (osoite alla). Esitettävistä henkilöistä tulee olla mukana seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postiosoite), ehdokkaan taustaorganisaatio ja asema siinä (titteli) sekä lyhyt selvitys ehdokasvalintamenettelystä (pöytäkirjanote tms.) Mikäli ei esitetä sekä mies- että naisehdokkaita, tulee perustella lyhyesti, miksi näin ei voida toimia.

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan jäsenen ja varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus päättää nimetä Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan jäseneksi Seppo Alatörmäsen ja varajäseneksi Elli-Maria Kultiman.

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo esitti jäseneksi Seppo Alatörmästä ja varalle Elli-Maria Kultimaa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Maa- ja metsätalousministeriö (ml. valittujen tiedot), luottamusmieskortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat