Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Edustajan nimeäminen saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosille 2020-2023

ENODno-2020-230

Valmistelija

  • Raili Vienola, Palvelu- ja asuntosihteeri, raili.vienola@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Saamelaiskäräjät on asettanut kokouksessaan 28.2.2020 (1/2020, 19§) Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen alkaneelle vaalikaudelleen. Yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää yhteistyötä saamelaisten koulutusasioissa ja edesauttaa tiedon kulkua ja yhteydenpitoa yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden välillä. Yhteistyöelin toimii neuvoa-antavana elimenä erillään Saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta (kirjeen lopussa Saamelaiskäräjien 17.12.2019 hyväksymän työjärjestyksen 6. luku).

Saamelaiskäräjät pyytää edustajanne ja varaedustajanne nimeämistä yhteistyöelimeen vuosiksi 2020-2023. Saamelaiskäräjät on nimennyt omiksi edustajikseen koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoffin, projektipäällikkö Iiris
Mäenpään ja luokanopettaja Laura Niittyvuopion. Yhteistyöelimen puheenjohtajaksi käräjien kokous nimesi Tauno Ljetoffin ja varapuheenjohtajaksi Iiris Mäenpään. Sih-teerinä toimii Saamelaiskäräjien koulutussihteeri. Yhteistyöelin kokoontuu vuosittain 1-2 kertaa. Jäsenten nimeämiset pyydetään perjantaihin 30.10.2020 mennessä. Yhteistyötahot maksavat entisen käytännön mukaisesti omien edustajiensa matkustus- ja muut osallistumisesta aiheutuvat kulut. Yhteistyöelimen ensimmäinen kokous järjestetään etäyhteyksin myöhemmin sovitta-vana ajankohtana marras-joulukuussa 2020.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosiksi 2020-2023 hallinnollisen rehtorin ja varalle apulaisjohtajan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valitut henkilöt, Saamelaiskäräjät, luottamusmieskortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat