Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Edustajan nimeäminen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään

ENODno-2020-234

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Metsähallitus on käynnistänyt projektin, jossa laaditaan saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2022 - 2027. Suunnittelualue kattaa valtion maa- ja vesialueet Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa, sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylän kunnassa.

Luonnonvarasuunnittelun tavoitteena on todentaa luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön liittyvät tavoitteet ja mahdollisuudet sekä yhteensovittaa omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamiseen. Keskeinen osa luonnonvarasuunnittelua on osallistaminen. Projektiin muodostettava keskeisiä toimijoita edustava yhteistyöryhmä on merkittävin eri toimintojen yhteensovittamisen foorumi. Perustettava yhteistyöryhmä kokoontuu projektin kuluessa kolmeen eri työpajaan pohtimaan edellä mainittuja teemoja, tarkoituksena luoda toiminnan linjauksia valtion maille ja vesille vuosille 2022 - 2027 saamelaisten kotiseutualueella. Ensimmäinen työpaja järjestetään 21.10.2020 klo 10 -16, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa.

Pyytäisimme organisaatiotanne nimeämään edustajan ja hänelle varajäsenen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään. Pyydämme nimeämiset Metsähallitukselle 30.9.2020 mennessä.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja hänelle varajäsenen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajaksi Birgitta Eiran ja hänelle varajäseneksi Seppo Alatörmäsen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään.

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Birgitta Eiraa ja varalle Seppo Alatörmästä. Ulla Keinovaara kannatti esitystä ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Valitut, Metsähallitus, luottamusmieskortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat