Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Edustajan nimeäminen Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimeen toimikaudeksi 2020-2023

ENODno-2020-231

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Saamelaiskäräjät kutsuu osallistumaan Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen toimintaan toimikaudeksi 2020-2023. Saamelaiskäräjät pyytää organisaatiotanne nimeämään yhteistyöelimeen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Saamelaiskäräjien kokous asetti saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen toimikaudeksi 2020-2023 kokouksessaan 27.-28.2.2020 (20 §). Saamelaiskäräjät nimesi yhteistyöelimeen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen ja päätti pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä, Lapin aluehallintovirastoa, Lapin sairaanhoitopiiriä, saamelaisalueen kuntia, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta ja Sámi Soster ry:tä nimeämään edustajansa yhteistyöelimeen.
Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää yhteistyötä saamelaisten hyvinvointiasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden välistä kansallsita ja rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyöelin toimii neuvoa-antavana elimenä erillään saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta. Käräjien kokous nimeää elimeen kolme jäsentä yksi kustakin kieliryhmästä, muut tahot nimeävät kukin yhden jäsenen. Lisäksi kukin taho nimeää jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi yhteistyöelimessä voi olla asiantuntijajäseniä yhteistyöelimen päättämällä tavalla. Sen tarkoitus, asema, tehtävät, asettaminen ja kokoonpano on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 luvussa.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen (86 §) mukaan yhteistyöelimen tehtävänä on:
1) Edistää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja kehittämistä rajayhteistyö huomioiden,
2) seurata saamelaisen sosiaali- ja terveysasioiden kehitystä,
3) toimia asiantuntijana saamelaisten sosiaali- ja terveysasioissa sekä
4) tehdä esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja saamelaisten hyvinvointikysymyksissä.
Kukin taho vastaa edustajansa kokous- ja muista kuluista, jotka aiheutuvat yhteistyöelimen toimintaan osallistumisesta.

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimeen johtavan sosiaalityöntekijän ja varalle vanhustenhuollon palvelupäällikön. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valitut, Saamelaiskäräjät, luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat