Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Aiesopimus Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiin liittyen

ENODno-2020-57

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuusto teki 8.5.2019 periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä sekä päätti, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi. 

Kunnanhallitus päätti 17.2.2020 § 36 kilpailuttaa myyntiä valmistelevan konsultin. 

Kilpailutuksen kohteena oli selvitystyö, jonka lopputuloksena Enontekiön kunnalle syntyy realistinen käsitys Enontekiön Sähkö Oy:n tämän hetken arvosta kokonaisuudessaan, jos se päätettäisiin myydä. Selvitystyö sisältää lisäksi työsuunnitelman Enontekiön Sähkö Oy:n myymiseksi sekä optiona neuvonantopalveluita yrityksen mahdollisen myynnin loppuun saattamiseksi. 

Kunnanhallitus on 29.4.2020 § 69 päättänyt hyväksyä yksimielisesti KPMG Oy Ab:n ja Spring Advisor Oy:n tarjouksen selvitystyön tekemisestä, jotta kunta saa madollisimman oikean kuvan Enontekiön Sähkö Oy:n nykyarvosta.
Kunnanhallitus totesi, että tarjouspyynnössä olevasta optiosta päätetään selvitystyön tekemisen jälkeen. 

Em. yhtiöiden selvitykset on esitelty kunnanhallitukselle selvitystyön tehneiden kahden yrityksen toimesta 11.6.2020.  

Kunnanhallitus päätti 22.6.2020 § 110 käyttää option ja hyväksyi Spring Advisor Oy:n tarjouksen neuvonantopalveluista mahdollisen myynnin loppuun saattamiseksi, ostajatahojen kilpailutuksesta sekä sopimuksen laatimisesta mahdollisessa transaktiossa.

Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on pidetty yhteyttä prosessin etenemisestä.         

Myyntiprosessin ensimmäisessä vaiheessa (kiinnostuksen kartoittaminen) on edetty tilanteeseen, jossa kunta sai indikatiivisia tarjouksia Enontekiön Sähkö Oy:n ostamisesta. Indikatiiviset tarjoukset esitellään ja ne ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.  

Seuraavaksi edetään myyntiprosessin toiseen vaiheeseen (transaktion loppuun saattaminen). Kunnan tulisi tehdä päätös etenemisestä saatujen indikatiivisten tarjousten pohjalta.                                                   

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että mahdollista transaktiota koskeva aiesopimus tehdään kriteerit täyttävän ja parhaan tarjouksen tehneen yhtiön kanssa sekä antaa valtuudet kunnanjohtajalle ja hallituksen päättämälle luottamushenkilölle hyväksyä ja allekirjoittaa aiesopimus. 

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tarvittavat sopimukset kunnanvaltuuston päätettäväksi.  

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että mahdollista transaktiota koskeva aiesopimus tehdään kriteerit täyttävän ja parhaan tarjouksen tehneen yhtiön kanssa sekä antaa valtuudet kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle hyväksyä ja allekirjoittaa aiesopimus. 

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tarvittavat sopimukset kunnanvaltuuston päätettäväksi.  

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.27- 17.38, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi ennen taukoa länäolleiden olevan paikalla edelleen lukuunottamatta Berit-Ellen Juusoa joka oli poistunut paikalta klo 17.34.. 
 

Kokouskäsittely

Jaakko Alamattila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

Ville Sailas ja Miikka Autio Spring Advisor Oy:stä olivat paikalla klo 16.10-17.20 asiantuntijoina kuultavana ja vastaamassa esitettyihin kysymyksiin.  

Elina Rousu-Karlsen esitti, että hallituksen päättämä luottamushenkilö on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Taru Mäkitalo kannatti esitystä.

Kunnanjohtaja muutti esityksensä siten, että toiseksi allekirjoittajaksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

 

 

Tiedoksi

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat