Kunnanhallitus, kokous 17.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Tilinpäätös 2021

ENODno-2022-183

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kunnan tilinpäätöksen 2021 ylijäämä on 9 331 451 euroa vuosikatteen ollessa 1 849 424 euroa. Kunnan toimintatuotot ylittivät talousarvion 1 387 077 eurolla, mikä johtuu lähinnä tukien/avustusten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen ylittymisestä. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 281 616 euroa, josta noin puolet oli opetustoimessa. 
Muutettuun talousarvioon nähden perus- ja ympäristöterveydenhuolto alittui 473 170 euroa. Erikoissairaanhoito ylitti alkuperäisen talousarvion 222 583 eurolla, mutta alitti muutetun talousarvion 454 417 eurolla.  Infrastruktuuri toimialalla tonttien myyntivoitot (pääosin Kilpisjärvellä) olivat 611 843 euroa. 

Valtionosuudet toteutuivat 165 677 euroa yli talousarvion. Kejo-tuotot puolestaan ylittivät talousarvion 762 136 eurolla. Edelliseen vuoteen nähden Kejo-tuotot olivat 740 014 euroa suuremmat. Satunnaiset tuotot ovat Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä aiheutunut myyntivoitto, joka on merkittävin tilikauden ylijäämään vaikuttanut erä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn. Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään touko-/kesäkuun kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja kutsui Controller/pääkirjanpitäjän asiantuntijana esittelemään kunnan tilinpäätöstä.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn.

Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään kesäkuun kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään kokoustauko.

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi
  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä 24.5.2022 kokouksessaan. 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnan tilikauden tulos muodostui 9.329.073,78 euroa ylijäämäiseksi ennen poistoeroaja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää 
- allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että

1.      tuloutetaan Kilpisjärven kaavateihin liittyvä investointivaraus 84.100,00 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä vastaavan suuruinen poistoerolisäys

2.      tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 2.376,74 euroa

3.      tilikauden ylijäämä 9.331.450,52 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä tilinpäätöksen kokouskäsittelyssä mainituin korjauksin.

- allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien  tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että

1.      tuloutetaan Kilpisjärven kaavateihin liittyvä investointivaraus 84.100,00 euroa ja

tehdään kohteeseen liittyvä vastaavan suuruinen poistoerolisäys

2.      tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 2.376,74 euroa

3.      tilikauden ylijäämä 9.331.450,52 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Tilinpäätösasiakirjaan (kh 17.6.2022) on tehty seuraavat korjaukset:

- s. 33 ja 146: varauksista osa korjattu olevaksi vapaaehtoisia (investointivarauksia).

- s. 42 ja 147: konsernituloslaskelmat, satunnaisten kom-myyntivoittojen eliminointikorjaus Enont. Sähkö Oy:n osakkeet (toimintatuotot vs. satunnaiset erät).

- s. 43 ja 148: konsernirahoituslaskelmat, edellisen vaikutus.

- s. 45 ja 150: konsernitase, vapaaehtoisten varausten eliminoinnin vaikutus.

- s. 49-50: Infrastruktuurin TA-muutoksen korjaus 30 -> 15 t€.

- s. 51: edellisen vaikutus graafiin.

- s. 93: Infrastruktuurin tuloslaskelma, edellisen korjaus.

- s. 122-123: edellisen korjauksen vaikutus tuloslaskelmaosan toteumavertailuun.

- s. 129-130: edellisen korjauksen vaikutus rahoitusosan toteumavertailuun.

- s. 160: liitetieto 29 pakolliset varaukset korjattu olevaksi 68 t€ (katso kohta s. 33).

- s. 165: tilikauden jälkeiset tapahtumat, informaatiota lisätty tilintarkastajan suosituksesta.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.