Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Tervatieva; asemakaava vireille

ENODno-2022-232

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistön 47-403-2-87 omistaja on hakenut Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosta.

Ranta-asemakaavan muutosta haetaan Niskantien varressa olevan, Ounastiehen rajoittuvan kiinteistön 47-403-2-87 Tervatieva alueelle. Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelia 121 (RA) nykyisen kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Maanomistajan tavoitteena on muuttaa korttelialuetta siten, että alueelle voidaan rakentaa omakotitalo sekä loma-asuntoja maanomistajan hahmottelemiin paikkoihin.

Kaavamuutos hyödyttää erityisesti hakijaa, minkä vuoksi hän sitoutuu maksamaan kaavamuutoksesta aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa kiinteistöä 47-403-2-87 Tervatieva koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen esitteli asiaa kunnanhallitukselle.

Tiedoksi

maanomistaja, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.