Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Vanhusneuvoston edustajan nimeäminen Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon

ENODno-2022-189

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi
  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan kirjaamoon on saapunut 20.5.2022 Lapin liiton ohjaamana, toimeenpanoa varten, Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (LENK) kirje, jossa kuntien vanhusneuvostoja pyydetään nimeämään mies- ja naisedustaja ehdokkaiksi Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Hyvinvointialuelain (32 §) mukaan jokaisesta alueen kunnasta tulee jäsen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (LENK) pitää tärkeänä, että jäsenten valitsemiseksi ehdotukset kunnissa pyydetään kuntien vanhusneuvostoilta hyvissä ajoin.

Tavoitteena on, että Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon tulee toimintaan motivoituneita henkilöitä, jotka ymmärtävät ikäihmisten tarpeita ja joilla on näkemystä koko hyvinvointialueen toimintaan ja ikäihmisten näkökulmien esille tuomiseen palveluiden kehittämisessä.

Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta ehdottaa kuntien vanhusneuvostojen asettavan ehdolle eläkeläisjäsenistään mies- ja naisehdokkaan, joista hyvinvointialueen hallitus nimeää kattavan ja monipuolisen vanhusneuvoston, huomioiden sukupuolten tasa-arvon. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet edustaisivat kaikkia Lapin alueella toimivia valtakunnallisia eläkeläisjärjestöjä, joilla on valmiit kaksisuuntaiset tiedotuskanavat ikäihmisiin. Hallituksen nimeämänä ja alaisuudessa hyvinvointialueen vanhusneuvosto saa riittävät resurssit toimintaan.

Vanhusneuvosto käsitteli asiaa 24.5.2022 kokouksessaan ja päätti esittää kunnanhallitukselle Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaiksi Satu-Marja Eira-Keskitaloa ja Antti-Oula Juusoa.

Vanhusneuvosto on huomioinut ehdokaspäätösesityksessään kunnan kulttuuri- ja kieliryhmät.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää hyvinvointialueen hallitukselle hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaiksi Enontekiön vanhusneuvoston valitsemia vanhuseläkeikäisiä ehdokkaita, Satu-Marja Eira-Keskitaloa ja Antti-Oula Juusoa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvinvointialueen hallitus Luottamustoimikortiston hoitaja, nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.