Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Lausunto; Nunasvaaran Eteläisen kaivoshanke, LAPELY/2408/2019

ENODno-2022-186

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Lapin ELY -keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta ja ympäristöviranomaiselta Nunasvaara Eteläisen grafiittikaivoshankkeen lupahakemusasiakirjat ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Hankkeesta vastaava Talga AB suunnittelee grafiittimalmin avolouhintaa ja rikastamista Nunasvaara Eteläisen alueella, Vittangin läheisyydessä Kiirunan kunnassa Ruotsissa. Etäisyys suunnitellulta toiminta-alueelta Suomen rajalle on linnuntietä noin 90 km ja Tornionjokea pitkin noin 140 km.

Lapin ELY -keskus ja ympäristöministeriö pyytävät lausuntoa grafiittikaivoshankkeesta. Lausunnon voi antaa joko ympäristövaikutuksista, lupahakemuksesta tai molemmista. Lapin ELY -keskus ja ympäristöministeriö toimittavat annetut lausunnot Ruotsille.

Hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset Suomen puolelle tulevat lähinnä purkuvesistön kautta. Koska purkuvesistö laskee rajajokeen vasta Kolarin kohdalla, tulevat Enontekiölle suuntautuvat ympäristövaikutukset lähinnä kalaston kautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Nunasvaara Eteläisen grafiittikaivoshankkeesta:

Enontekiön kunta toteaa, että kaivoshankkeesta ei saa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia Tornionjoen-Muonionjoen vedenlaatuun eikä vesiekosysteemiin. Tornionjoen-Muonionjoen valuma-alue sisältyy Natura 2000 -verkostoon. Kaivoshanke ei saa vaarantaa lohikalojen nousemista yläjuoksulle, eikä alueen ekosysteemiä pitkällä aikavälillä. 

Päätös

Kunnanahallitus päätti antaa lausuntonsa ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Lapin ELY -keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.