Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Kutsunnat 2022 (lisäpykälä)

ENODno-2022-163

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä uudelleen tarkastukseen käskettyjäja edellisiin kutsuntoihin saapumatta jättäneiden asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2022 siten että Enontekiöllä toimeenpannaan kutsunnat 30.8.2022.

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaa tuomaan tervehdyksen (kesto noin 3-5 min) oman kuntansa kutsunnanalaisille. Samoin pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22§:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Hyvä olisi, jos kunta pystyy asettamaan kutsuntalautakuntaan edustajiksi sosiaali-, nuoriso- tai terveysalan ammattilaisia, jotka tuntevat oman alueensa mahdolliset ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajakseen kutsuntalautakuntaan edustajakseen johtavan sosiaalityöntekijän ja hänen estyneenä ollessa kunnanjohtajalla on oikeus nimetä joku toinen sosiaalitoimen viranhaltija. Kunnanhallitus päättää kunnan tervehdyksen viejän ja hänen estyneenä ollessa varahenkilön.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan johtavan sosiaalityöntekijän ja hänen estyneenä ollessa kunnanjohtajalla on oikeus nimetä joku toinen sosiaalitoimen viranhaltija. Kunnanhallitus päättää nimetä kunnantervehdyksen viejäksi Jarno Viitasen ja hänen estyneenä ollessaan varahenkilöksi Outi Kurkelan.

Tiedoksi

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto, nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.