Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 22.6.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

§ 32 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

§ 33 Muutosesitys investointiohjelmaan vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023

§ 34 Ennakkokäsityksen antaminen; Kilpisjärvelle rakennettava uudisrakennus

§ 35 Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisterin ylläpito

§ 36 Hallintojohtajan viran täyttäminen

§ 37 Kunnanjohtajan viran täyttäminen

§ 38 Ilmoitusasiat 

§ 39 Valtuustoaloitteet
 

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 29.6.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

§ 42 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

§ 43 Arviontikertomus 2021

§ 44 Tilinpäätös 2021

§ 45 Ilmoitusasiat

§ 46 Valtuustoaloitteet 

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus päätti todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.