Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Kokouksen järjestäytyminen

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Toimielin hyväksyy kokoukselle työjärjestyksen, joka käy ilmi esityslistasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä kokouksen työjärjestyksen yhdellä lisäpykälällä lisättynä.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Janne Näkkäläjärven ja Helinä Hautamäen ja päätti yksimielisesti muutoin esittelijän muutetun esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon.
Paikalla oli 4 jäsentä ja 1 varajäsen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Helinä Hautamäki esitti Janne Näkkäläjärveä pöytäkirjantarkastajaksi ja Oula-Matti Palojärvi esitti Helinä Hautamäkeä pöytäkirjantarkastajaksi.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti muutoksen työjärjestykseen.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.