Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Jäsenten valinta Suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon.

ENODno-2022-188

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtioiden välinen yhteistyöelin, joka hoitaa rajajokisopimuksessa (valtiosopimus 91/2010 rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä; HE 264/2009) määrättyjä tehtäviä. Rajajokisopimuksen mukaan sekä Suomi että Ruotsi nimittävät kumpikin komissioon määräajaksi kolme jäsentä. Kumpikin sopimuspuoli nimittää komissioon määräajaksi kolme jäsentä, joista yhden vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta ja yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta, sekä nimittää kullekin jäsenelle varajäsenet.

Rajajokikomission suomalaisjäsenet ovat tällä hetkellä:

Timo Jokelainen, Suomen puheenjohtaja 31.12.2022 saakka (varajäsen
Pekka Räinä), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elli-Maria Kultima, Enontekiö (varajäsenet Aino Hyöppinen, Tornio ja Matti
Myllykangas, Muonio)
Marika Kylmämaa, Kolari (varajäsenet Kalervo Aska, Pello ja Eugen
Parviainen, Ylitornio)
Jäsenistä Kultiman ja Kylmämaan sekä heidän varajäsentensä kausi päättyy 30. syyskuuta 2022. 

Suomessa valtioneuvosto nimittää rajajokikomission jäsenet ja varajäsenet. Komission jäsenten nimittämiseksi pyydetään rajajokisopimuksen soveltamisalueen kuntia (Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja Tornio) yhdessä esittämään ehdotukset komission jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi 1.10.2022 - 30.9.2025.Komission työkielet ovat suomi ja ruotsi. Komission tehtävän tukemiseksi olisi eduksi, että ehdokkailla olisi tuntemusta rajajokisopimuksen mukaisista vesi- ja ympäristöasioista.Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita laissa tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. (Laki naisten
ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986/609, 4 a §)

Ehdotusten tulee olla rajajokikomission kansliassa viimeistään 1.7.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenehdokkaan ja varajäsenehdokkaan tasa-arvolain mukaisesti.

Esittelijän muuttettu päätösehdotus: Enontekiön kunnalla on maantieteellisesti pisin osuus rajajoesta ja sen vaikutus Enontekiölle on merkittävä. Edellä mainitusta syystä kunnanhallitus päättää nimetä ainoastaan varsinaisen jäsenehdokkaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä jäsenehdokkaaksi Elli- Maria Kultiman.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun

Keskustelun aikana vt. kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän muutetun päätösehdotuksen ja nimesi jäsenehdokkaaksi Elli-Maria Kultiman.

Tiedoksi

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, nimetty henkilö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.