Kunnanhallitus, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Sähkö-yhtiön kauppa, Enontekiön Sähkö Oy

ENODno-2023-257

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtion vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossa työ- ja elinkeinoministeriö esitti enintään 7 miljoonan euron valtuutusta Enontekiön Sähkö Oy:n vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseksi sillä edellytyksellä, että Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. Esitys hyväksyttiin sellaisenaan ja otettiin osaksi valtion vuoden 2019 talousarviota.

Enontekiön kunnanvaltuusto teki 8.5.2019 § 15 periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä. Samalla valtuusto päätti, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi. Kunnanvaltuusto päätti, että myyntiasian valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset. 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 67 päätti, että se myy Enontekiön Sähkö Oy:n koko osakekannan päätöksen liitteenä olleen päivitetyn kauppakirjan mukaisesti.

Enontekiön kunnanhallitus käsitteli 14.12.2020 kokouksessaan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus totesi, että valtuuston päätös oli laillinen ja päätti panna sen täytäntöön. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja allekirjoittivat 14.12.2020 kauppaa koskevan lopullisen kauppakirjan. Myöhemmin valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus sekä täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 4.2.2021 välipäätöksen 78/2021 täytäntöönpanon kieltämisten koskevaan hakemukseen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn siinä vaiheessa ollut perusteita.

Enontekiön kunta ja ostaja allekirjoittivat 31.3.2021 toteuttamispöytäkirjan, jossa ”osapuolet vahvistivat, että voimaantuloehdot ovat täyttyneet”.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 555/2022 (28.4.2022) kunnanvaltuuston päätöksen 2.12.2020 § 67. Perusteluina päätöksen kumoamiseen oli esteellisyys päätöksen valmistelussa. Valmistelussa eli kunnanhallituskäsittelyssä oli ollut mukana esteellisiä henkilöitä, jotka olivat sähköyhtiön hallituksen varajäseniä. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa, joten hallinto-oikeuden päätös jäi pysyväksi.

Valtuuston päätös sähköyhtiön osakkeiden myynnistä Neve Isommus Oy:lle on pantu täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta osapuolten 14.12.2020 allekirjoittamalla kauppakirjalla. 

Osapuolten tarkoitus on selkeästi ollut, että kauppa voidaan toteuttaa ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Tämän vuoksi kauppakirjan kohtaan 11 ”Kaupan purkaminen tietyissä tilanteissa” on otettu ehdot siltä varalta että valtuuston päätös kumotaan valituksen johdosta. Asian uutta käsittelyä koskee kauppakirjan 11 (i) kohta, joka kuuluu seuraavasti: “Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti korjaamaan kumotun päätöksen perusteena olleet seikat, jotta päätös voitaisiin pysyttää voimassa. Tällaiset toimenpiteet voivat käsittää kumotun päätöksen perusteista riippuen esimerkiksi uuden päätöksenteon Myyjän toimielimissä.” 

Kauppakirja ei velvoita kuntaa tekemään kauppaa siinä tapauksessa, että kunnanvaltuusto ei uudessa päätöksenteossaan äänestäisi kaupan pysyttämisen puolesta. Kauppakirjan 11 (ii) kohdassa ovat toissijaiset määräykset myös sen varalta, että uuden käsittelyn lopputulos on jotain muuta kuin kaupan hyväksyminen

Enontekiön Sähkö Oy:n kauppa on käsiteltävä uudelleen valtuustossa, koska valtuuston 2.12.2020 § 67 tekemä päätös on kumoutunut. Kunnanjohtaja Petri Härkönen on aloittanut valmistelun kauppaan liittyen aloittaessaan virassaan 9.8.2023. Kunnanjohtaja on valmistelussaan tarkastellut asiaa kolmesta (3) vaihtoedosta: 

1. Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan 14.12.2020 allekirjoitetun ja erikseen täytäntöönpannun kauppakirjan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
2. Enontekiön kunnanvaltuusto purkaa Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan 14.12.2020 allekirjoitetun ja erikseen täytäntöönpannun kauppakirjan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
3. Enontekiön kunnanhallitus saattaa Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan 14.12.2020 allekirjoitetun kauppakirjan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaiseen menettelyyn välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Perusteena Enontekiön puolesta kaupan allekirjoittaneiden toimivallan puuttuminen.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ottaa Enontekiön Sähkö Oy:n kauppakirjan uudelleen käsiteltäväksi niin, että esteellisiä henkilöitä ei ole mukana asian käsittelyssä.

Kunnanhallitus hyväksyy, että asian aiempi sisällöllinen valmistelu otetaan käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi. 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelumateriaalin ja päättää, että Enontekiön Sähkö Oy:n kauppa otetaan 17.10.2023 kunnanhallitukseen päätösasiaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin § 206 Kokouksen järjestäytyminen jälkeen. Päätöksenteon jälkeen siirryttiin käsittelemään § 207 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano.

Varatuomari Harri Lipasti oli paikalla klo 12:28-13:55 ennen päätöksentekoa vastaamassa kunnanhallituksen oikeudellisiin arviointiin liittyviin kysymyksiin.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtion vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossa työ- ja elinkeinoministeriö esitti enintään 7 miljoonan euron valtuutusta Enontekiön Sähkö Oy:n vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseksi sillä edellytyksellä, että Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. Esitys hyväksyttiin sellaisenaan ja otettiin osaksi valtion vuoden 2019 talousarviota.

Enontekiön kunnanvaltuusto teki 8.5.2019 § 15 periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä. Samalla valtuusto päätti, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi. Kunnanvaltuusto päätti, että myyntiasian valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset. 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 67 päätti, että se myy Enontekiön Sähkö Oy:n koko osakekannan päätöksen liitteenä olleen päivitetyn kauppakirjan mukaisesti.

Enontekiön kunnanhallitus käsitteli 14.12.2020 kokouksessaan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus totesi, että valtuuston päätös oli laillinen ja päätti panna sen täytäntöön. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja allekirjoittivat 14.12.2020 kauppaa koskevan lopullisen kauppakirjan. Myöhemmin valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus sekä täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 4.2.2021 välipäätöksen 78/2021 täytäntöönpanon kieltämisten koskevaan hakemukseen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn siinä vaiheessa ollut perusteita.

Enontekiön kunta ja ostaja allekirjoittivat 31.3.2021 toteuttamispöytäkirjan, jossa ”osapuolet vahvistivat, että voimaantuloehdot ovat täyttyneet”.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 555/2022 (28.4.2022) kunnanvaltuuston päätöksen 2.12.2020 § 67. Perusteluina päätöksen kumoamiseen oli esteellisyys päätöksen valmistelussa. Valmistelussa eli kunnanhallituskäsittelyssä oli ollut mukana esteellisiä henkilöitä, jotka olivat sähköyhtiön hallituksen varajäseniä. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa, joten hallinto-oikeuden päätös jäi pysyväksi.

Valtuuston päätös sähköyhtiön osakkeiden myynnistä Neve Isommus Oy:lle on pantu täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta osapuolten 14.12.2020 allekirjoittamalla kauppakirjalla. 

Osapuolten tarkoitus on selkeästi ollut, että kauppa voidaan toteuttaa ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Tämän vuoksi kauppakirjan kohtaan 11 ”Kaupan purkaminen tietyissä tilanteissa” on otettu ehdot siltä varalta että valtuuston päätös kumotaan valituksen johdosta. Asian uutta käsittelyä koskee kauppakirjan 11 (i) kohta, joka kuuluu seuraavasti: “Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti korjaamaan kumotun päätöksen perusteena olleet seikat, jotta päätös voitaisiin pysyttää voimassa. Tällaiset toimenpiteet voivat käsittää kumotun päätöksen perusteista riippuen esimerkiksi uuden päätöksenteon Myyjän toimielimissä.” 

Kauppakirja ei velvoita kuntaa tekemään kauppaa siinä tapauksessa, että kunnanvaltuusto ei uudessa päätöksenteossaan äänestäisi kaupan pysyttämisen puolesta. Kauppakirjan 11 (ii) kohdassa ovat toissijaiset määräykset myös sen varalta, että uuden käsittelyn lopputulos on jotain muuta kuin kaupan hyväksyminen

Enontekiön Sähkö Oy:n kauppa on käsiteltävä uudelleen valtuustossa, koska valtuuston 2.12.2020 § 67 tekemä päätös on kumoutunut. Kunnanjohtaja Petri Härkönen on aloittanut valmistelun kauppaan liittyen aloittaessaan virassaan 9.8.2023. Kunnanjohtaja on valmistelussaan tarkastellut asiaa kolmesta (3) vaihtoedosta: 

1. Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan 14.12.2020 allekirjoitetun ja erikseen täytäntöönpannun kauppakirjan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
2. Enontekiön kunnanvaltuusto purkaa Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan 14.12.2020 allekirjoitetun ja erikseen täytäntöönpannun kauppakirjan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
3. Enontekiön kunnanhallitus saattaa Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan 14.12.2020 allekirjoitetun kauppakirjan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaiseen menettelyyn välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Perusteena Enontekiön puolesta kaupan allekirjoittaneiden toimivallan puuttuminen.

Tehtyjen selvitysten perusteella ratkaisu, jossa Enontekiön kunta hyväksyy Neve Isommus Oy:n kanssa 14.12.2020 tehdyn kaupan on sekä kuntalaisille että Enontekiön kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. toteaa
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 28.4.2022, jolla kumottiin Enontekiön kunnanvaltuuston päätös valmistelussa tapahtuneen virheen vuoksi ja
- korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2.5.2023, jolla Neve Isommus Oy:n ja Neve Oy:n valituslupahakemus hylättiin,

2. päättää ottaa asian kauppakirjan 11(i) kohdan mukaisesti uudelleen käsiteltäväksi niin, että esteellisiä henkilöitä ei ole mukana asian käsittelyssä,

3. hyväksyy, että asian aiempi sisällöllinen valmistelu otetaan käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi uusien selvitysten lisäksi,

4. hyväksyy Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen, 14.12.2020 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla kunta myi Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeet mainitulle yhtiölle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus piti taoun tämän pykälän aikana klo 13-13:15. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.