Kunnanhallitus, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Luppokodin vuokrasopimuksen ja urakkasopimuksen allekirjoittaminen (lisäpykälä)

ENODno-2022-151

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on valmistellut Luppokodin uudisrakentamista. Kyseessä on nykyisen kiinteistön korvaava uudisrakennus. Hyvinvointialue on vuonna 2022 tietyin mm. palveluverkkopäätöksiä koskevin varauksin puoltanut ARA-rahoitusta hankkeelle.

Enontekiön kunnan olisi tullut 1.8.2022 mennessä ilmoittaa hyvinvointialueelle kunnan rakennusinvestointitarpeista sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi kaudella 2023-2026, jotta Luppokoti-hanke olisi ollut aluevaltuuston investointisuunnitelmaesityksessä sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle 1.10.2022. Kuntien hyvinvointialueelle toteuttamat hankkeet esitetään kuten muutkin investointia korvaavat sopimukset. Vuokrahankkeet esitetään sen vuoden investointisuunnitelmassa, kun niistä tehdään sitoumus.

Koska Enontekiön kunta on jättänyt ilmoittamatta Luppokodin rakennusinvestointitarpeesta pyydetyssä määräajassa, ei Luppokoti ole sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Lapin hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa vuodelle 2023. Pitkäaikainen vuokrasopimus on investointia vastaava sopimus ja hyvinvointialue saa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon investoinnin tai tehdä investointia vastaavan sopimuksen vain, jos se sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään investointisuunnitelmaan.

Kunnanjohtaja ja Lapin hyvinvointialueen johtaja ovat selvittänyt eri vaihtoehtoja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Luppokoti-investointiin liittyen.

Lapin hyvinvointialueen johtaja on ilmoittanut, että hyvinvointialue voi hakea muutosta sosiaali- ja terveysministeriöltä  investointisuunnitelmaan. Luppokoti-hanke on kooltaan pieni, joten on mahdollista, että sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy muutoksen, jonka jälkeen myös pitkäaikainen vuokrasopimus olisi mahdollinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä muutoshakemukseen ei kuitenkaan saada kovin nopealla aikataululla. Koska kunnalla on kiire saada vuokrasopimus ennen 20.10.2023, johon mennessä urakkasopimus pitää allekirjoittaa, on Lapin hyvinvointialueen johtaja ilmoittanut, että asiassa voidaan edetä siten, että Enontekiön kunta ja Lapin hyvinvointialue solmivat toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen/esisopimuksen vuoden irtisanomisajalla ennen 20.10.2023.

Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus.

Vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen johtaja kunnanhallituksen 7.12.2022 § 331 päätöksen mukaisesti.

Urakkasopimuksen allekirjoittaa kunnan hallintosäännön 155 §:n mukaisesti tekninen johtaja. Elinvoimalautakunnan päätös 9.8.2023 § 36 urakoitsijan valinnasta on saanut lainvoiman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tapahtuneen tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää, että Luppokodin toistaiseksi oleva vuokrasopimus Lapin hyvinvointialueen kanssa on oltava allekirjoitettu ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

tekninen johtaja, Lapin hyvinvointialueen johtaja, valittu urakoitsija

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.