Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ympäristöterveydenhuollon yhteystoimintasopimuksessa Sodankylän kunta on ottanut järjestettäväkseen Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnan ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaoston, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä (kolme Sodankylästä, kaksi Kittilästä, yksi Muoniosta ja yksi Enontekiöltä). Jaosto hoitaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtäviä sopijakuntien alueella.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäsenet ja kullekin varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.