Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta on 13.11.2012 allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä yhdessä Muonion ja Kittilän kuntien kanssa. Muonion kunta toimii maaseutuhallinnon tehtävien hoitajana ja palvelujen järjestäjänä eli ”isäntäkuntana”.

Sopimuksen kohdan 3 mukaan kunnallisena toimielimenä isäntäkunnan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii sopijakuntien yhteinen Tunturi-Lapin maaseutulautakunta, johon kuuluu yhteensä seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi valittavista henkilöistä kaksi (2) jäsentä valitsee Muonion kunnanvaltuusto, kaksi (2) jäsentä Enontekiön kunnanvaltuusto ja kolme (3) jäsentä valitsee Kittilän kunnanvaltuusto. Jokaiselle jäsenelle valitaan varajäsen ja valinnat suoritetaan valtuustokausittain.

Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavien jäsenten nimeämisen yhteydessä nimetään myös lautakunnan puheenjohtajaksi ja 1. varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt siten, että kunkin valtuustokauden kahtena ensimmäisenä vuotena puheenjohtajana toimii Kittilän kunnan nimeämä jäsen ja 1. varapuheenjohtajana Enontekiön kunnan nimeämä jäsen. Kunkin valtuustokauden kolmantena ja neljäntenä vuotena puheenjohtajana toimii vuorostaan Enontekiön kunnan ja 1. varapuheenjohtajana Kittilän kunnan nimeämä jäsen.

Lisäksi isäntäkunta valitsee lautakunnalle 2. varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä maaseutulautakunnan 1. varapuheenjohtajan valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä puheenjohtajan valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuodeksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.