Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Neuvoston johtosäännön 6 §:n mukaan päätösvaltaa käyttää Tornionlaakson Neuvosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalliseksi vaalikaudeksi edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Enontekiön kunta nimeää kunnanvaltuuston toimikaudeksi neuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toimikaudekseen Tornionlaakson neuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.