Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Talousarvion ja –suunnitelman 2021-2023 laadintaohje

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2022–2024.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valtuusto on antanut talousarvioraamin 30.6.2021. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa edellytetään, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset ja kuntastrategia. 

Valtuusto päätti yksimielisesti talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille. Valtuusto päätti yksimielisesti, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Laadintaohje on oheismateriaalina. 

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talousarviovuoden ja -suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista. 

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 24.9.2021 mennessä.

Kunnanhallitus päättää, että em. asiakirjoihin voidaan tehdä tarkennuksia virkatyönä. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimialojen vastuuviranhaltijat, pääkirjanpitäjä-controller

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.