Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Sijoitussuunnitelman ja varainhoidon kilpailutus

ENODno-2021-32

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnanvaltuusto on tehnyt 9.5.2021 § 21 päätöksen Kunnan varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Päätöksen mukaan kunnanhallitus huolehtii siitä, että kunnan varat säilytetään huolellisesti ja sijoitetaan kunnan kannalta turvaavalla ja tuottavalla tavalla. Tämän lisäksi kunnanhallitus huolehtii, että varallisuutta hoidetaan kunnan tavoitteiden, riskinkantokyvyn ja kestävien periaatteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus vastaa sijoitussuunnitelmasta, tulostavoitteista, sijoituskohteista, sijoitusten valvonnasta ja sijoitussalkun hoidon ulkoistamisesta (varainhoitosopimus) sekä muista sijoitustoimintaan liittyvistä asioista.

Ulkopuolisen neuvonantajan käyttö kilpailutuksen yhteydessä on mahdollista käyttää päätösten riippumattomuuden takaamiseksi.

Kilpailutuksessa tullaan pyytämään tarjouksia, jotka arvotetaan hinnan (50 %) ja laadun (50 %) perusteella. Valinta tullaan tekemään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja laadullisen arvioinnin perusteella.

Enontekiön kunnalla on tilillä sähköyhtiön myynnistä saadut varat, joita ei ole tarkoituksenmukaista pitää tilillä vaan siitä saatu varallisuus on syytä sijoittaa.

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteiset vaikutukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että sijoitusvarallisuuden varainhoito kilpailutetaan. Kilpailutus koskee kunnan sijoitussuunnitelman tekoa ja sijoitusten salkun hoitamista. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan toimeenpanemaan kilpailutus. Kunnanhallitus päättää asiasta kilpailutuksen jälkeen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

pääkirjanpitäjä-controller

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.