Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta.

Neuvottelukuntien tehtävänä on:

1.seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;

2.tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;

3.antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä

4.käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.