Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Otto-oikeuden käyttäminen hyvinvointilautakunnan päätökseen 27.5.2021 § 56 Liikuntapaikkamestarin toimen perustaminen

ENODno-2021-209

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019, 54 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman. Valtuusto päätti, että infrastruktuuri toimialasta siirretään Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöineen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta lukien vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle (3 tehtävää). Toimiin on varattu määrärahat vuoden 2020 talousarviossa. Siirto sisälsi kolmen tehtävän siirron. Kaksi tehtävistä on täytetty, ja yksi tehtävistä siirrettiin avoimena.  Tässä yhteydessä todettiin, että avoinna olevaa tehtävää ei täytetä heti, vaan asiaa tarkastellaan vuonna 2020.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen pohjalta.

Kunnassa on tällä hetkellä kaksi liikuntapaikan hoitajan tehtävää. Kokemukset vuodelta 2020 ja alkuvuodelta 2021 ovat osoittaneet, että vapaa-aikatoimen (liikunta) ylläpitotehtävät ovat laajentuneet määrällisesti siten, että ne vaativat kolmen henkilötyövuoden panostuksen, jotta voidaan tarjota laadukkaita sekä houkuttelevia palveluita kuntalaisille sekä matkailijoille. Edellä mainitun lisäksi kunnan ylläpitovastuulle on otettu vuoden 2020 alussa Hetan kuntosalin ja edelleen vuoden 2021 syksyllä Kilpisjärven kuntosalin palvelut.

Vapaa-aikatoimialan tehtävät ja vastuut ovat laajentuneet siinä määrin, ettei kahden henkilötyövuoden panostus riitä aikaansaamaan ja samalla ylläpitämään vapaa-aikapalveluja laadukkaasti. Lisäksi toiminnan kehittäminen vaatii henkilöstöpanostuksia kasvavassa määrin. Jyppyrä-Paljasselkä hanke tuo mukanaan niin latu-, moottorikelkka- sekä pyöräilyreitistöjen kehittämisen sekä Hetta Hiihtomaan toimintojen/palvelujen monipuolistamisen ml. opinnollistamisen yhteistyössä Lappian kanssa. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään lisäämään olemassa olevien palvelujen käytettävyyttä, määrää sekä laatua. Vapaa-ajan palvelujen monipuolistaminen ja kehittäminen on nähty tärkeäksi kunnan tulevaisuuden kannalta.

Vuoden 2020 sekä alkuvuoden 2021 kokemusten perusteella on todettu, että vapaa-aikatoimialalle on tarve liikuntapaikkamestarin / ohjaajan toimelle, jotta pystymme vastaamaan kasvaviin kunnan vapaa-ajan palvelutarpeisiin. 

Vapaa-aika toimen yhtenä keskeisenä painopistealueena on palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tavoitteena on kehittää hyvinvointia tukevia palveluita sekä vahvistaa verkostoyhteistyötä. Liikuntapaikkamestari / ohjaaja ottaa vastaan työpyyntöjä, ohjaa asiakkaita palvelujen piiriin, arvioi palvelujen käyttävyyttä ja suunnittelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa palvelujen riittävyyttä, monipuolisuutta ja laatua.

Liikuntapaikkamestarin / ohjaajan tehtävät vaihtelevat yksittäisen liikuntapaikan ylläpidosta latu-, kelkka- ja pyöräilyreitistöjen sekä lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Lisäksi hänelle kuuluu vapaa-aikapalvelujen ohjaus-, neuvonta-, ja opastustyötä kunnan lasten, aikuisten ja perheiden sekä matkailijoiden kanssa. Työn tavoitteena on kuntalaisten sekä palvelujen muiden käyttäjien positiivisten kokemusten aikaansaaminen.

Liikuntapaikkamestarin / ohjaajan tuottamilla palveluilla edistetään ennen kaikkea kaikkien kuntalaisten hyvinvointia yhteistyöllä palvelualojen henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnalla latupoolin sekä yrittäjien kanssa on myös merkittävä vaikutus kunnan mahdollisuuksiin tuottaa laadukkaita vapaa-ajan palveluja myös matkailijoille. Lisäksi kehitettävän seurayhteistyön avulla pyritään saavuttamaan palvelutarjontaan enemmän monipuolisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vapaa-aikatoimen toimialalle perustetaan toistaiseksi voimassa oleva liikuntapaikkamestarin / ohjaajan toimi, joka laitetaan haettavaksi. Toimen tehtävät ja kelpoisuusehdot on lueteltu liitteenä olevassa tehtävänkuvassa.

Esitetty toimi on sisällytetty vuoden 2021 talousarviosuunnitelmaan.

Mikäli kunnanhallitus hyväksyy toimen perustamisen ja liikuntapaikkamestarin / ohjaajan toimi laitetaan haettavaksi, lautakunta päättää nimetä haastatteluryhmän, joka haastattelee hakijat ja tekee hyvinvointilautakunnalle päätösehdotuksen henkilövalinnasta. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi Oula-Matti Palojärven esityksen asian käsittelyn siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. 

Henkilöstöjohtaja jätti asiasta eriävän suullisen mielipiteen.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli asian ja liikuntapaikkamestarin tehtävänkuvauksen.

Lautakunta keskusteli aktiivisesti asiasta. Outi Kurkela piti tehtävänkuvausta hyvänä. Hän näki toimivana ratkaisuna sen, että olisi koulutettu työntekijä työnjohtotehtäviin ja tekemään käytännön töitä. Hän painotti, että työsuojelulliset näkökohdat on tärkeää huomioida liikuntapaikkatyössä. Jenni Peteri oli samaa mieltä Kurkelan kanssa ja nosti esiin työvoiman tarpeen käytännön työtehtävissä johtamistehtävien sijaan.

Kokouskäsittelyn aikana Oula-Matti Palojärvi ehdotti, että asia siirretään käsiteltäväksi myöhemmin eikä asiaa viedä kunnanhallitukselle. Ulla Keinovaara kannatti esitystä, ja toi esille, että asiaa voitaisiin harkita hoidettavaksi työttömiä työllistämällä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Oula-Matti Palojärven eitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi  "jaa" ääni (Alamattila Jaakko) ja viisi "ei" ääntä. (Keinovaara Ulla, Kurkela Outi, Labba Virpi, Palojärvi Oula-Matti, Peteri Jenni) ja yksi "tyhjä" ääni (Peltovuoma Alpo). Puheenjohtaja totesi, että Oula-Matti Palojärven esitys asian käsittelyn siirtämisestä myöhemmäksi on tullut lautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
 • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallitus on 7.6.2021 § 151 päättänyt käyttää otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan päätökseen 27.5.2021 § 56 Liikuntapaikkamestarin toimen perustaminen.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa liikuntapaikkamestarin toimen. Liikuntapaikkamestarin tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen perustutkinto esim. liikuntapaikkojen hoitajan ammattitutkinto ja lisäksi liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto tai vastaava alan muu tutkinto. Tehtävässä vaaditaan vähintään kolme vuotta kokemusta liikunta- ja leikkipaikkojen rakenteiden ylläpidosta. Lisäksi tehtävässä vaaditaan B-luokan ajokortti, työturvallisuus- sekä ensiapukurssien suorittaminen (kortit). Tehtävien hoitaminen edellyttää myös erilaisten työkoneiden käyttötaitoa.

Liikuntapaikkamestarin tehtävänä on huolehtia ja vastata kunnan liikunta- ja vapaa-aika-alueiden ja tehtävien kokonaisuudesta. Liikuntapaikkamestari vastaa liikunta-ja ulkoalueiden kunnossapidosta, rakentamisesta ja kausihoidosta sekä liikuntapaikkojen ympärivuotisesta ylläpidosta ja niiden lakisääteisistä huolloista ja tarkastuksista sekä kehittämisestä.
Liikuntapaikkamestari toimii lähiesimiehenä kahdelle liikuntapaikkahoitajalle sekä määräaikaisille työntekijöille

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.