Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Maanvuokrasopimus / Lapin ELY -keskus, kunnanranta

ENODno-2021-265

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanrannassa kiinteistöllä 47-401-11-8 sijaitsee Lapin ELY -keskuksen Ounasjärven hydrologinen havaintoasema. Asema on sijainnut paikalla jo pitkään ja siitä on tarpeen tehdä maanvuokrasopimus. Vuokrattavan alueen pinta-ala on noin 25 m2. Vuokra-alue sijaitsee Hetan asemakaava-alueella (kaavamerkintä VL, lähivirkistysalue). Alueella ei ole rakennusoikeutta. Vuokra-aika on 20 vuotta ja vuotuiseksi vuokraksi on neuvoteltu 100 euroa.

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla hydrologisten mittalaitteiden suojarakennuksen sijoituspaikaksi. Alueelle saa rakentaa vain tilapäisiä rakennelmia, joiden paikallaan pitäminen voi olla enintään vuokra-ajan mittainen. Vuokraaja on velvollinen tekemään vuokrattavalla alueella olevasta hydrologisten mittalaitteiden suojarakennuksesta MRL:n mukaisen ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Aluetta koskeva maanvuokrasopimus on jo allekirjoitettu ja sopimus tulee voimaan, kun Enontekiön kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. (Hallintosääntö 65 §).

Oheismateriaali: allekirjoitettu maanvuokrasopimus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan maanvuokrasopimuksen.

Päätös

Asian käsittelyn aikana kuultiin maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
 

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, Lapin ELY -keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.